Nagels met koppen

■    BELGIË – GOKLUST: De goklust heeft in ons land een onrustwekkende omvang genomen. Per categorie ziet dit er als volgt uit: paardenwedrennen: 10.8  miljard fr., windhondenkoersen: 1,7 miljard fr., voetbal: 1,6 miljard fr.,
Vlaamse casino’s: 20 miljard fr., Nationale Loterij: (Lotto, joker, presto, enz.): 37 miljard fr. en bingo’s: 81 miljard fr. (er zijn 11.368 bingo’s – geldautomaten) De Belgen zetten naar schatting 160 miljard fr. in bij het gokken.

■    SPOORWEGARBEIDERS     Op 28 oktober ging te Brussel een internationale betoging door van spoorwegarbeiders tegen de door de Europese commissie geplande privatisering van de spoorwegen. Een kleine 20.000 spoormannen uit België, Frankrijk, Italië, Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Luxemburg namen hieraan deel. Door het ongeluk in de kanaaltunnel konden deze uit Groot-Brittannië niet tijdig aanwezig zijn. Deze manifestatie was zeker een lovenswaardig gemeenschappelijk initiatief van de Europese vakbonden. Opvallend is wel dat tv, radio en pers het niet nodig oordeelden over deze actie de minste informatie te verstrekken.

 • INTERNATIONAAL ARBEIDSBUREAU (BTI): Het BTÏ schat,.in het rapport dat zij op 12/10 publiceerde, het aantal werkende kinderen van vijf tot veertien jaar op 250 miljoen. Onder hen werken 120 miljoen fulltime en 130 miljoen halftijds. Het BTI wijst er op dat 158 miljoen (ong. 61 %) werkzaam zijn in Azië, 80 miljoen (30 %) in Afrika, en 17,5 miljoen (8 %) in Latijns-Amerika.
 • EUROPA: Gemiddeld 10,8% van de Europeanen zijn alleenstaanden. In Denemarken  loopt dit zelfs op tot 21.9  %. Duitsland volgt met 14 %, Nederland met 13,7 %, België komt met 11,9% op de vierde plaats gevolgd door Frankrijk 11,2 %, Groot-Brittannië en Luxemburg 11,1 %. In Ierland gaat het slechts om 6,6 %. In de zuidelijke Europese staten leeft men duidelijk meer in familieverband. Dit blijkt uit de cijfers voor Italië 7,5 %, Griekenland 6,7 %, Portugal 4,4 % en Spanje 4 %.

■ PERS: In Frankrijk daalde het aantal titels van nationale kranten van 31 in 1939 (6.500.000 ex.) naar 28 in 1946 (5.559.000 ex.) en 12 in 1994 (2.789.000 ex.) .

Het aantal titels van regionale kranten daalde van 175 in 1939 naar 58 in 1994 (6.681.000 ex.) en verliest jaarlijks ± 200.000 lezers.

■ BELGIË: Onder de landen die als de 10 belangrijkste cliënten van België
genoteerd worden voor de eeste zes maanden van 1996 noteren we:
Tussen haakjes de cijfers voor dezelfde periode in 1995 in miljarden fr.

 • Duitsland                   531      (584)
 • Frankrijk                     471      (483)
 • Nederland                 349      (339)
 • Groot-Brittannië      207      (214)
 • Italië                            147      (148)
 • Verenigde Staten    110        (97)
 • Spanje                          79        (78)
 • Zwitserland                  50        (48)
 • Israël                             43        (42)
 • India              41        (40)

Op wereldschaal ziet dit er als volgt uit: Europa 2.038, Azië 245, Amerika 150, Afrika en Oceanië 78.

■    SCHULDEN: Wanneer rekening wordt gehouden met de normen van het verdrag van Maastricht om in aanmerking te komen voor de eenheidsmunt dan moeten de schulden niet hoger bedragen dan 60 % van het Bruto Nationaal Product (BNP).

Op dit ogenblik ziet deze schuld er per land als volgt uit:

Luxemburg: 6,8 %, Groot-Brittannië 57,8 %, Frankrijk 71,8 %, Finland 64 %, Spanje 66 %, Portugal 71,8 %, Denemarken 73 %, Oostenrijk 74,6 %, Ierland 77,3 %, Nederland 78,7 %, Zweden 79,8 %, Griekenland 111 %, Italië 120 %, België 131 %.

■    DUITSLAND: Het is niet uitgesloten dat Duitsland, één van de belangrijkste voorstanders van de eenheidsmunt, buiten spel zal staan als het verdrag van Maastricht volgens de letter wordt toegepast. Deze vaststelling is het resultaat van een onderzoek van zes Duitse instituten. Het deficit op de begroting zou in 1997 nog 3,5 % kunnen bedragen in plaats van het voorziene maximum 3 % in het verdrag van Maastricht. De openbare schuld zou even eens de 60 % overschrijden.

■ EUROPESE UNIE: Het jaarlijks Bruto Binnenlands Product (BBP) per inwoner van de tien landen uit Centraal- en Oost-Europa die zich kandidaat stellen om aan te sluiten bij de E.U. ziet er (uitgedrukt in ecus) als volgt uit:

Bulgarije: 1.024. Estonië: 1.003, Hongarije: 3.173: Letland: 740, Litauwen: 585, Polen: 1.905; Tsjechië: 2.625; Slovakije: 1.749; Roemenië: 975 en Slovenië: 5.455.

Gemiddeld geeft dit 1.799 ecus. Het Europees gemiddelde is 15.944. Portugal is de Europese lidstaat met het laagste niveau: 7,3324 ecus. Gezien het groot verschil van het BBP

IMF TEGEN LOONINDEXERING

Het Internationaal Monetair Fonds laat het masker vallen. Een delegatie van het IMF verbleef half november in België en overhandigde een verslag van de minister van Financiën en de gouverneur van de Nationale Bank.

Het IMF druki hierin zijn waardering uit over de verregaande inkrimping van het begrotingstekort, het herstel van de concurrentiekracht en de verlaging van de rente tot het Duitse niveau. België moet volgens het IMF verder gaan in die richting. Volgens het IMF is de loonindexering onverenigbaar met de monetaire unie. Dit blijkt uit volgend standpunt: “De automatische loonindexering, zoals deze in België bestaat, vermindert de ruimte voor loonsonderhan-delingen, aldus het IMF. Verder wordt hieraan toegevoegd: de lopende overheidsuitgaven moeten eveneens blijvend worden onderdrukt. De hervorming van de pensioenen, die begonnen is, moet worden voortgezet. De loonmatiging moet, naar Nederlands voorbeeld, worden aangepakt o.m. door de bevriezing van de minimumlonen wat geleidelijk tot een reële verlaging leidt. Het recht op werkloosheid moet fors beperkt worden.

Bovendien zou het minimumloon voor jongeren, nu 42.000 tot 44.000 fr., volgens het IMF best verlaagd worden tot beneden de 40.000 fr., gekoppeld aan inspanningen voor betere scholing.

De automatische loonindexering zou verder moeten uitgehold worden om uiteindelijk te verdwijnen”, zo wordt er nog eens aan toegevoegd. De arbeidersbeweging weet meteen uit welke hoek het gevaar dreigt. We weten uit het verleden dat het reeds onder druk van het IMF was dat de minister van Financiën en de gouverneur van de Nationale Bank zich lieten overtuigen om de frank aan de Duitse mark te koppelen. Is het ook niet bekend dat, vooraleer België in 1982 devalueerde. Wiifried Martens discreet naar Washington trok om met het IMF vooraf overleg te plegen, (ads)

tussen hogergenoemde staten en de lidstaten van de Europese Unie moeten deze zich geen illusies maken op korte tijd in de E.U. te worden opgenomen.