Veertig jaar “VREDE”

Dit jaar,  in  1997, gaat ons tijdschrift VREDE zijn veertigste jaargang in. Het was doorheen de jaren heen geen sinecure om dit blad regelmatig te laten verschijnen.

Het tijdschrift VREDE is nu eenmaal een onafhankelijk blad, financieel is het niet afhankelijk van de advertenties van grote groepen en is evenmin afhankelijk van de steun van grote organisaties. Maar VREDE dankt zijn regelmatige verschijnen aan de vele medewerkers die onbezoldigd instonden voor hun bijdragen.

En VREDE dankt eveneens zijn voortbestaan aan zijn trouwe lezers waarvan er velen ook bereidwillig hun financiële steun toezegden.

Een tijdschrift voor internationale politiek is zeker in Vlaanderen een unicum en juist daarom een onmisbaar instrument om een betere kijk te hebben op de internationale gebeurtenissen. Dit is tevens de mening van verschillende prominenten, lezers van Vrede, die we in dit en volgende nummers aan het woord laten.

Vandaag, meer dan ook, stellen we ons als opdracht VREDE nog beter te verspreiden.

We aarzelen niet hiervoor nogmaals een beroep te doen op onze trouwe lezers. Met hun hulp moet het ons zeker mogelijk zijn   in   1997  nog   honderd   nieuwe abonnementen te winnen. In het kader van veertig jaar VREDE, willen we dan ook graag in de lente van dit jaar een  massakrant op 8.000 exemplaren verspreiden. Om hierin te slagen zouden we graag,  met uw medewerking, een speciaal bedrag van 50.000 fr. kunnen inzamelen. Het  tijdschrift  VREDE  organiseert eveneens op zaterdag 28 juni te Gent een academische zitting die zal gevolgd worden door een grote barbecue die, zoals vorig jaar, tot een succes moet uitgroeien. Hou deze datum reeds vrij. Verder wordt tijdens de Gentse Feesten, en wellicht ook elders, een tentoonstelling georganiseerd met vredesaffiches. Er is dus werk op de plank. Dit programma, deze activiteiten, kunnen slechts een succes worden wanneer we op de actieve steun van onze lezers kunnen rekenen. We danken hun dan ook bij voorbaat.

A.D.S.