Europa onder Amerikaanse afluisterapparatuur

Nog geen enkele Vlaamse krant heeft er aandacht aan geschonken. “ECHELON”, een Amerikaans-Britse afluisterapparatuur, heeft als opdracht alle communicaties, telefoons, GSM, e-mail, faxen en telexen af te luisteren.

Officieel wordt opgegeven dat dit in betrekking staat tot de strijd tegen de criminaliteit en terrorisme maar in feite gaat het voor 80 % om industriële spionage.

Dit schandaal werd aan het licht gebracht in september jl. door het Europees parlementslid Alain Pompidou (RPR), zoon van de gewezen Franse president Georges Pompidou, voorzitter van de “Commissie voor de evaluatie van de technologische en wetenschappelijke technieken” van het Eurpees parlement.

Het elektronisch spionagesysteem “Echelon” werd op touw gezet op basis van een samenwerkingsakkoord tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittan-nië met de medewerking van Duitsland, Australië en Nieuw-Zeeland.

In hogergenoemde landen zijn luisterposten opgesteld waar duizenden ingenieurs, vertalers en informatici werken. Dag en nacht staan deze ter beschikking om op basis van een systeem van sleutelwoorden alle mogelijke informatie te noteren via een zwerm van satellieten. Alle informatie, ook de namen

Londen speelt een dubbel spet

“Echelon” beschikt over twee basissen met mensen en materiaal in Groot-Brittannië, Een in Morwenstow en een in Menmith H/7/.

Men moet zich dus afvragen welke rol Groot-Brittannië speelt als lid van de Europese Unie. Londen was kort geleden voorzitter van de E.U. maar ter-zelfdertijd neemt zij deel aan de operatie “Echelon” die Europese bedrijven afluistert.

Moet men zich in Brussel en Straatsburg hierover geen vragen stellen?

prof. Alain Pompidou

van bedrijven en de producenten, worden in een archief opgeslagen om later geanalyseerd te worden.

Men schat dat de vijfhonderd grootste Franse bedrijven op de lijst van de afluisterapparatuur staan. De planeet is zodoende overspannen door een totaal systeem van afluisterapparaten zonder dat internationale rechtsinstanties kunnen ingrijpen. Telefonische grondappa-ratuur is nochtans wel verboden maar er is geen enkel verbod of sanctie die verbiedt dat dit niet via satellieten mag gebeuren.

Professor Alain Pompidou

Alain Pompidou is niet wat we een linkse rakker zouden noemen. Zoon van de gewezen Franse rechtse president Georges Pompidou, is hij sinds 1989, voor de neo-Gaullistische partij (RPR) lid van het Europees parlement Alain Pompidou is dokter in de geneeskunde, de wetenschappen en de biologie.

Hij is lid van verschillende commissies van het Europees Parlement en sinds 1994 van de commissie voorde evaluatie van de wetenschappelijke en technologische technieken, STOA, die in 1984 werd opgericht en over een budget beschikt van 700.000 Ecu. Hij wijst er op dat het systeem “Echelon” werd ontdekt in het kader van een’studie uitgevoerd in opdracht van de commissie voor publieke vrijheden. Het rapport bestaat uit 120 bladzijden waarvan er vijf het systeem “Echelon” behandelen. Twee andere studies over dit laatste onderwerp zullen eerstdaags volgen. Pompidou wil de economische actoren sensibiliseren voor de gevaren die hun bedrijven bedreigen en alles in het werk zetten voor het tot stand komen van een internationale code van goed gedrag inzake de elektronische systemen.

Olympische geldspelen?

Gans dit systeem staat onder controle van het Amerikaans National Security Agency (NSA) een agentschap van de CIA, dat over een budget beschikt dat viermaal hoger is dan dit van de moedermaatschappij.

Het NSA werd opgericht in 1948 met als naam “Ukussa” op basis van een alliantie tussen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

In dit tijd was het bestemd om de USSR af te luisteren. Sinds de val van de muur dient het nog steeds, zij het dan dan met meer gesofistikeerd materiaal, om de ganse wereld af te luisteren en meer in het bijzonder Europa.

In april 1998 had de Franse krant “Le Figaro” reeds bekend gemaakt dat leden van de studiegroep voor informatie over de criminaliteit (Recif) de eerste waren om de werking van “Echelon” te ontdekken.

“Recif” is eigenlijk een privé groep die samengesteld is uit vertegenwoordigers van de ministeries van justitie, binnen- en buitenlandse zaken, maar ook van de grote banken als de Société Générale en BNP en de multinationals als Alcatel, Espace, Thompson-CSF en Dassault. Groepen die vandaag potentieel bedreigd worden door de werking van “Echelon”.

De openbare opinie werd echter nauwkeurig onkundig gelaten van dit schandaal.

Officieel weet men van niets. Met de interpellatie van Alain Pompidou, gevolgd door sommige fracties van het Europees parlement, is hier nu ruchtbaarheid aan gegeven.

Deze vragen dat dringend maatregelen zouden genomen worden om het privé-karakter van telefoongesprekken e.a. informatiesystemen te vrijwaren.

De Europese commissaris, de Duitser Martin Bangemann, beweert van niets te weten en nog van geen enkel bedrijf een klacht te hebben ontvangen.

Het Franse parlementslid Jean Claude Lefort heeft intussen aan zijn regering eveneens om bijkomende informatie gevraagd zoals tevens over economische relaties tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over deze economische spionagemethoden.

André De Smet Bron: “Le Figaro”, “L’Humanité”