Supermachtterrorisme

Bewapening & Ontwapening 

In de aanloop naar het einde van het millennium werd de burgerbevolking van Irak bedacht met een nieuwjaarsgeschenk van luchtbombardementen onder het mom militaire doelen te treffen. Deze agressieve operatie Desert Fox wordt uitgevoerd door de V.S.A. met behulp van Engeland, geregeerd door een Labour regering onder leiding van Tony Blair. Drieënzestig jaar geleden werden landen en gebieden overrompeld door een despoot voor “mehr lebensraum”, miljoenen slachtoffers makend. Het westen zweeg. Alleen zij die het gevaar onderkenden riepen op tot verzet. Vandaag staan we voor hetzelfde fenomeen.

De V.S. voeren reeds jaren een agressieve politiek om hun macht mondiaal te vestigen. Zij zetten de Veiligheidsraad buitenspel, lappen de internationale rechtsorde aan hun laars, vernederen de secretaris-generaal van de UNO. Ook nu zwijgen de westerse landen en dansen naar de pijpen van de grote meester over there. Er is meer. Het zo geroemde progressieve dagblad “De Morgen” van 9 januari 1999 publiceerde een artikel van sociaal-democraat Tony Blair dat bol stond van oorlogspropaganda. Een West-Europees land knapt het vuile werkje op van supermacht V.S.A. om zijn oorlogsdaden goed te praten met als reden “dat noch Groot-Brittannië noch de V.S. politieagent van de wereld willen worden. Hun acties dienen om internationale vrede en veiligheid te garanderen”. De ver van hun bed show moet verder gaan. De mislukking van het Unscomteam onder leiding van Richard Butler, dat zich met andere vuile zaakjes bezighield dan het opsporen van biochemische wapens, gaf hen argumenten om te bombarderen.

De rol van het buitenland in wapenleveringen aan Irak

Irak beschikt reeds lang over een uitgebreid wapenarsenaal. Vooral vanuit het westen werden welwillend wapen-technieken geleverd. Ook het nucleair centrum van Osirak werd door Frankrijk geleverd (dit centrum werd in 1981 door Israël gebombardeerd). Tussen 1982 en 1985 bedraagt de wapenim-port van Irak 42,8 miljard dollar. Dit zijn de wapenleveranciers: 86 West-Duitse; 18 Amerikaanse; 18 Engelse; 16 Franse; 12 Italiaanse; 11 Zwitserse; 17 Oostenrijkse; 8 Belgische en 4 Spaanse bedrijven. De rest is onderverdeeld tussen 3 Argentijnse, 1 Japans, 1 Braziliaans, 1 Egyptische, 1 Zweeds, 2 Nederlandse, 1 Poolse, 1 Monegaskische en 1 firma van JerseyO). Ondanks de ontkenningen van de V.S. toont de hoger vermelde lijst dat zij medeplichtig waren in de militaire opbouw van Irak. Wanneer Saddam Hoessein over chemische wapens beschikte, die werden aangewend in het Iraans-Iraaks conflict, was de westerse hulp determinerend. Vele Amerikaanse privé firma’s verkochten militair materiaal dat werd overgebracht door spookbedrij-ven of door bemiddelde genootschappen voor Irak.

Korte terugblik

Het Golfconflict Irak-Koeweit, had een geo-politieke achtergrond. Irak en Koeweit waren kunstmatige staten, in het leven geroepen door de akkoorden Sykes-Picot van 1916 en waarin de toegang van Irak tot de Golf werd ontzegd. Irak heeft deze akkoorden nooit aanvaard. Onder dominantie van de Engelse Iraq Petroleum Company (I.P.C.) zou het akkoord lopen tot het jaar 2000. De I.P.C, vrij om te exploiteren, bekwam formidabele winsten uit de meest fabuleuze olievelden in de geschiedenis van de petroleum. De bevolking van Irak, onder beheer van koning Faysal, leefde desondanks in volstrekte armoede. In 1958 werd de pro westerse monarchie weggejaagd door generaal Kassem, die ook geen verandering bracht voor de bevolking. In 1968 verjoeg een commando generaal Kassem. De Baat partij deed haar intrede. Van dan af komt er een geleidelijke verbetering voor de Iraakse bevolking. Het inkomen van Irak wordt voor 90 % opgebracht door de petroleumuitvoer, wat mogelijkheden bood voor de ontwikkeling.

Koeweit verbrak op dit tijdstip een getekende overeenkomst van de inter-Arabische staten met verhoging van de petroleumproductie en uitvoer met als gevolg een scherpe daling van de pe-troleumprijzen op de wereldmarkt. Dit betekende een vermindering van de Iraakse inkomsten. De gevolgen op economisch vlak waren rampzalig, ook voor   de   buitenlandse   handel. Irak trachtte een toegang tot de Golf af te dwingen door de inval van Koeweit. Het was een afkeurenswaardige daad van agressie. Irak moest wegens de petroleumbelangen van de V.S. van Koeweit afblijven. Het westen marcheerde met toenmalig V.S. president Bush om een dictatortje het zwijgen op te leggen. Het was een opgezet spel om de olie-belangen van de V.S. te vrijwaren. Bush junior bezit namelijk in het nabijgelegen emiraat Bahrein een groot bedrijf “HARKEN ENERGY” dat reeds in 1990 het alleenrecht bezat op de olie-exploitatie aldaar. Als gevolg van de toenmalige Golfcrisis stegen de winsten van de elf grootste oliemaatschappijen van de V.S. in het laatste kwartaal van 1990 met maar liefst 154 %!<3). De operatie generaal Schwarzkopf werd opgestart en diende de Iraakse troepen te verjagen en de Al Sabah familie terug op de troon te plaatsen. De bombardementen die toen werden uitgevoerd door de V.S.A.-luchtmacht om Irak militair uit de schakelen, werden veroordeeld door de gewezen Amerikaanse minister van justitie Ramsey Clarck omdat zij bommen wierpen waar geen militaire doelen aanwezig waren en alleen de burgerbevolking troffen.*4) Met de petroleumprijzen te doen dalen en het inkomen van Irak te verminderen, wilde men de ontevredenheid bij de bevolking aanwakkeren, die zich dan tegen Saddam Hoessein zou keren. Het was de eerste misrekening van de V.S.A. Saddam Hoessein bleef overeind.

In de aanloop tot het eerste Golfconflict, dient verwezen naar het onderhoud dat plaatsgreep op 25 juli 1990 tussen de Amerikaanse ambas-‘sadrice April Glaspie en Saddam Hoessein. In antwoord op een uiteenzetting van Saddam Hoessein over de grensproblemen met Koeweit, antwoordde April Gaspie: “Wij hebben geen opinie over de inter-Arabische conflicten zoals dit tussen uw land en Koeweit. Onze instructies zijn: onze opinie over dit probleem niet uit te drukken wanneer net de belangen van de V.S. niet schaadt.”(5) “Staatssecretaris James Baker heeft aan onze woordvoerder officieel order gegeven deze instructie te bevestigen. “(6) Na een bijkomende verklaring “de grensgeschillen Koewit-lrak zijn onze zaken niet”, was het gesprek afgelopen en het hek van de dam.*7)

Gif wapens

Besluit

Operatie “Desert Fox” met laffe bombardementen op burgers, onder het mom van militaire doelen te treffen, is een verwerpelijke oorlogsdaad. Als minister van buitenlandse zaken Erik Derycke betreurt dat burgers getroffen worden, maar dat men niet anders kan omdat Saddam Hoessein een wrede dictator is, is dit hypocriet. Hij praat hiermee Clinton naar de mond. Tegelijkertijd bracht minister Derycke zelf op 17 december 1998 in de kamercommissie van buitenlandse zaken de ellende van het Iraakse volk naar voor. Ellende die veroorzaakt wordt door de V.S. met de Golfblokkade die zij opdrong aan de U.N.O. Tevens had hij liever gehad, dat de V.S. en Groot-Brittannië een nieuw debat in de Veiligheidsraad hadden afgewacht alvorens toe te slaan. Natuurlijk is Saddam Hoessein een dictator. Maar noem dan ook de anderen uit die regio waar men in de bevriende landen van het westen nog handen afhakt en verminkingen toebrengt. De grondslagen van de U.N.O. die werden vastgelegd op de Dumberton Oaks Conference, worden hoe langer hoe meer met de voeten getreden door de supermacht V.S.A.W De V.S.A. willen de baas spelen over de derdewereldlanden en bepalen hoe, waar en wanneer door hen zal opgetreden worden. Duidelijk laten voelen om vreemd grondgebied in te palmen wanneer hen het uitkomt. Het wordt de hoogste tijd dat de werking van de Veiligheidsraad en de U.N.O. niet langer mag beheerst worden door die ene supermacht. Conflicten tussen naties en volkeren kunnen alleen opgelost worden door het nemen van politieke initiatieven. Hier is een taak voor een klein land weggelegd dat in het wereldforum een belangrijke bijdrage kan leveren om de werking van de U.N.O. en de Veiligheidsraad te doen naleven. Wat ook moet gelden voor de grote mogendheden.

Verwijzen we terloops naar de positieve initiatieven van toenmalig minister van buitenlandse zaken Harmei in de richting van het plan Rapack voor de vestiging van een atoomvrije zone in Centraal-Europa. Minister Erik Derycke, in overeenstemming met zijn socialistische overtuiging, moet dit ook kunnen en de moed opbrengen in de U.N.O. daden van agressie te doen veroordelen.

G. Goeminne

  • Guerre  du  Golfe. Le  dossier secret. Pierre Salinger-Eric Laurent.
  • Ibidem.
  • Amerikaans Zakenblad “Forbes”.
  • De Standaard (1991).
  • Guerre  du  Golfe. Le  dossier  secret. Pierre Salinger-Eric Laurent.
  • Ibidem.
  • Ibidem.
  • The Major International Treaties 1914-1973. JAS Grenville.

De lijst van slachtoffers, burgers en militairen, tengevolge van de ontelbare oorlogen is ellenlang en verscheiden.

Ook de gebruikte wapens zijn verscheiden. Zo heeft “agent orange”<1),- een zogezegd ontbladeringsproduct, in werkelijkheid een moordend gif gebruikt door het Amerikaans leger in Vietnam (1961-1971),-tot vandaag heel nare gevolgen. Een tweede generatie Vietnamezen wordt geboren met een ongewoon hoog aantal genetische afwijkingen. Ook de kinderen van Viet-namveteranen in de Verenigde Staten vertonen onthutsende afwijkingen. Over “agent orange”, een product met hoog dioxinegehalte, is nog alles niet gezegd.

Tijdens de Golfoorlog (1991) hebben de V.S.(2) een “superkogel” gebruikt. Het materiaal is DU. DU staat voor “de-pleted uranium”, verarmd uraan. Deze kogels hebben een ontzettend penetratievermogen waarbij ze dikke pantsers moeiteloos doorboren.

Zuid-lrak

Sinds 1993 stellen medici allerlei misvormingen vast bij baby’s. Het was pas in 1998 dat men eraan dacht dat de Golfoorlog van 1991 er de oorzaak kon van zijn. Aangeboren afwijkingen werden er voorheen nooit vastgesteld. Het aantal miskramen neemt er opzienbarende afmetingen aan. Gezonde jonge moeders brengen kinderen ter wereld met het DownsysdroomP). Er is een dorp waar men kinderen aantreft met een aangeboren blindheid.

Ook in de V.S. en Groot-Britannië blijken vele veteranen van de Golfoorlog rond te lopen met onverklaarbare ziekteverschijnselen. Onverklaarbaar voor het militair gezag. Veel van hun kinderen vertonen aangeboren, dus genetische, afwijkingen. Verondersteld wordt dat straling de oorzaak is.

Uranium (U)

Natuurlijk uranium (NU) bevat 0,7% van de splijtbare isotoop U235, de rest is U238. In de V.S. wordt U235 verrijkt tot 3% en gebruikt als splijtstof. Uranium is een witglanzend smeltbaar metaal. Het is het zwaarste metaal dat in de natuur voorkomt. Zijn atoomge-

wicht is 238,07 met atoomnummer 92 (U238). Het behoort tot de groep der actiniden waarvan er natuurlijke en artificiële isotopen bestaan.

Verarmd uranium (DU)

DU is uranium dat minder U235 bevat dan natuurlijk uranium, met name minder dan 0,71%. DU is een zwak radioactief metaal. De radioactiviteit van DU bedraagt 3,6 x10~7 Ci/g tegenover 6,77 x10″7Ci/g voor NU.

DU heeft door zijn hoge dichtheid een buitengewoon indringend vermogen als kogel, en zorgt na zijn inslag voor brand en een vlugge corrosie. Het is uiteraard ook giftig.

Twee legeringen worden door de Verenigde Staten gebruikt: U-0,75 (met 0,75% titaan) en U-2Mo (gelegeerd met 2% molybdeen). Er zijn zeker andere legeringen ontwikkeld voor militaire toepassingen. Mogelijk met een hogere radioactiviteit dan DU? DU is een afvalproduct van de nucleaire industrie en is in overvloed beschikbaar. Zijn soortelijk gewicht is 19 mg/m3, nagenoeg het dubbele van lood.

In een Boeing 747 zit ongeveer 1500 kg DU als tegengewicht in de rolroeren (vleugels).

Radioactiviteit

Nagenoeg tien jaar na datum wordt het duidelijk dat de V.S. tijdens de Golfoorlog in 1991 één van hun smerigste (…zijn er andere?) wapens ingezet heeft. Het atoomwapen heeft opnieuw toegeslagen! Het Amerikaanse leger gebruikte radioactieve munitie. Kogelladingen waren gevuld met uranium (U), verarmd (DU) of verrijkt met radioactieve isotopen.

Opnieuw werden en worden burgers en onschuldige kinderen voor generaties belast met onherstelbare genetische afwijkingen. Ook militairen stellen vast dat kankers bij hen meer voorkomen dan bij gewone burgers.

William de Bruyn januari 1999

(1)  Agent orange en de tweede generatie, De Morgen 27 november 1998

(2) The Guardian 21 december 1998

(3)    Downsyndroom: een vorm van mongolisme met duidelijke kenmerken