Eerlijkheidshalve

Nieuwe leden veiligheidsraad

Bij de jaarwisseling kwamen, voor een periode van twee jaar, vijf nieuwe landen de veiligheidsraad vervoegen. Het gaat hier om Chili (voor Latijns-Amerika), Egypte en Guinee-Bissau (voor Afrika), Zuid-Korea (voor Azië) en Polen (voor Oost-Europa).

Zij vervangen Argentinië, Nigeria, Rwanda, Oman en Tsjechië voor wie de periode van twee jaar voorbij is. De andere niet-permanente leden die tot 31 december 1996 zullen zetelen zijn Botswana, Duitsland, Honduras, Italië en Indonesië.

Zoals men weet zijn de vijf permanente leden – met vetorecht – China, Frankrijk, Rusland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, (ads)

V.S.-wapendepots in Oostenrijk

De Amerikaanse ambassadeur in Oostenrijk, Swance Hunt, heeft het plots nodig geoordeeld bekend te maken dat in het begin van de jaren vijftig, zonder medeweten van de toenmalige regering, door de V.S. in Oostenrijk wapenopslagplaatsen werden aangelegd. Volgens de Oostenrijkse regering zou het om 70 wapendepots kunnen gaan. Aan kanselier Vranitzky, die hiertegen protesteerde, verklaarde Hunt dat in de opslagplaatsen geweren, pistolen en explosieven verborgen waren. Volgens de Oosterijkse T.V. waren de wapens bedoeld voor het Oostenrijks verzet in geval van een communistische opstand of een Sovjetrussische bezetting. Aan de Oostenrijkse regering die gedurende tientallen jaren hiervan niet op de hoogte werd gebracht, verklaarde ambassadeur Hunt dat de Amerikaanse regering aan een gedetailleerde lijst werkt met de preciese ligging van deze wapendepots.

Een nieuw onderdeel van de fameuze Gladio-affaire die enkele jaren geleden in Italië, aan het licht kwam. Een bevestiging van het gebrek van enig respect voor de soevereiniteit van andere landen. (ads)

De lobbys en het Europees parlement

Op 17 januari werden twee belangrijke rapporten verworpen in het Europees parlement. Het is bekend dat rond de Europese commissie en het Europees parlement zowat drieduizend pressiegroepen en een tienduizend lobbyisten aan het werk zijn. De speciale commissie van het Europees parlement hadden hieraan zekere beperkingen willen brengen. Deze zouden de pressiegroepen  verplicht hebben iedere prestatie die aan parlementsleden of hun medewerkers betaald wordt bekend te maken.

Het rapport was zelf breed want het ging hier alleen om giften van boven de 1000 Ecu (39.000 fr) per jaar en per begunstigde.

De socialistische groep weigerde het rapport goed te keuren en werd hierin gevolgd door de kristen-democraten. Meteen weigerden ze ook de tekst goed te keuren met betrekking tot de doorzichtigheid van de financiële belangen van de Europarlementairen. Dit hield in dat zij hun bijkomende betaalde akctiviteiten en hun patrimonium in een publiek register zouden hebben moeten bekend maken. Als je dan van die mensen moet verwachten dat ze optreden tegen de belastingparadijzen of het bankgeheim zul je dus nog lang moeten wachten, (ads)

Mobiliseren tegen armoede

Leandro Despoury (Argentinië), speciaal verslaggever van de V.N.-kommissie voor mensenrechten heeft in een speciaal rapport op 7.2. j.l. de aandacht gevestigd op het feit dat het aantal armen in de wereld jaarlijks toeneemt met vijfentwintig miljoen. Rond de twee miljard armen leven in extreme armoede.

Despoury wijst er op dat niet alleen de onderontwikkelde landen getroffen worden maar dat zelfs in de geïndustrialiseerde staten de armoede toeneemt. Zelfs in landen die vroeger een economische groei hebben gekend. Volgens de V.N. tracht 20 % van de mensheid te overleven met minder dan één dollar per dag, zonder water en zonder geneeskundige zorgen. De uitgeslotenen zijn  dakloos en ondervoed.  Honderddertig miljoen kinderen, in hoofdzaak meisjes, genieten geen onderwijs. Hun toekomst is somber: bedelen, extreme uitbuiting, slavenwerk, delinkwentie, drugs en prostitutie. Men telt zeventig miljoen straatkinderen in Latijns-Amerika, vijfentwintig miljoen in Azië,  tien  miljoen  in Afrika en vijfentwintig miljoen verspreid in gans de wereld, zelfs in de rijke landen. In dit jaar van de armoede wil de V.N. ijveren om de armoede af te remmen. Tijdens de top in Kopenhagen in maart 1995 werd reeds de aandacht gevestigd op het probleem maar de resultaten bleven jammer genoeg uit. De V.N. doet een oproep tot de staten, regionale en gespecialiseerde organisaties als UNICEF, FAO, UNESCO, OMS e.a. om de mobilisatie tegen de armoede aan de orde te stellen op de volgende sessie van de UNCTAD die plaats heeft van 25 tot 27 maart in Geneve. (ads)

Arbeidsduurverkorting

De direktie en de vakbonden (OGT, CFDT en OGE) van het kranenbedrijf Potain hebben een overeenkomst bereikt om binnen de drie jaar de wekelijkse arbeidsduur terug te brengen tot 35 uur zonder verlies van loon. Potain heeft 1.437 loontrekkenden die werkzaam zijn in de Franse departementen Saóne et Loire, Loire en Allier. Volgens het akkoord zal de wekelijkse werktijd jaarlijks met één uur verminderen om op 1 januari 1998 tot 35 uur te komen. De loonsverhoging zal in 1996 en 1997 beperkt worden tot 1 % op voorwaarde dat de koopkracht niet vermindert. Een nieuw bewijs dat arbeidsduurverkorting mogelijk is.

Karl Marx leeft nog

Als men sommigen had moeten geloven dan was, met de implosie van de sovjetunie, het marxisme dood en begraven. Ze schenen niet begrepen te hebben dat de ineenstorting van een regime niet noodzakelijkerwijze het verdwijnen van een ideologie betekent. Tot hun verbazing zullen ze echter moeten vaststellen dat ze zich lelijk vergist hebben. De bevestiging hiervan komt aan het licht in de Britse Sunday Times die er de aandacht op vestigde dat in Engeland dagelijks zo’n 2000 exemplaren worden verkocht van een nieuwe pocket uitgave van het 148 jaar geleden gepubliceerde kommunistische manifest van Karl Marx. De eerste editie bedroeg 10.000 exemplaren die in een mum van tijd werden verkocht en voor de tweede uitgave werden opnieuw 100.000 exemplaren gedrukt waarvan reeds 70.000 besteld werden. Het ziet er dus naar uit dat de belangstelling groeit voor de analyses van Karl Marx. Ook al werden deze 150 jaar geleden op papier gezet… (ads)

Personalia

Te Charleroi overleed hall januari de kanunnik Raymond Goor. Goor was gekend om zijn inzet in de sociale organisaties van de kerk. Hij was mede-oprichter en een van de woordvoerders van het Komitee voor Europese Veiligheid en samenwerking en nam deel als observator aan de vergaderingen van het Bureau van de Wereldvredesraad. Aan Raymond Goor werd destijds de Leninprijs voor de Vrede toegekend voor zijn onbaatzuchtige inzet voor vrede en internationale samenwerking. Aan de familie en vrienden bieden we onze oprechte deelneming in het verlies dat hun trelt.