TE ZOT… OM LOS TE LOPEN

G

elezen in De Standaard … “Syrië vraagt voor vrede een hoge prijs. Damascus eist, met verscheidene V.N.-resoluties als argument, de strategische en door Israël intens gekoloniseerde Golan hoogvlakte terug die het in de oorlog van 1967 kwijt speelde” … Die deze tekst goed gelezen heeft en begrijpt zal zeker inzien dat niet Syrië maar Israël hier een hoge prijs voor vrede vraagt. Want is het niet Israël dat zich verzet tegen de teruggave van de Golan ?

Y

itzak Rabin werd vermoord door een 25-jarige jood, Yigol Amir met medeplichtigheid van zijn broer e.a. kompanen. De media, T.V., radio en pers hadden het in die dagen over extremisten, religieuze fanatici, fundamentalisten en zo meer. Nergens hoorden of lazen we het woord terroristen. Dit is het lievelingswoordje dat men ons te pas, maar meestal ook ongepast, uit de pen haalt wanneer het om Palestijnen gaat.

T

ine Wijns, gemeenteraadslid van Agalev te Oostende, diende tijdens een zitting van de gemeenteraad een motie in tegen de Franse en Chinese kernproeven. Ze wees hierbij op het feit dat reeds 40 gemeenten in ons land een dergelijke resolutie stemden en op het breed verzet dat in de bevolking leeft. Burgemeester Julien Goekint reageerde met het klassieke alibi dat dit buiten de bevoegdheid valt van het stadsbestuur. S.P.-minister Johan Van de Lanotte, ook gemeenteraadslid, sprong hem bij met de bewering dat een gemeenteraad niet moet beslissen over wat niet tot zijn beslissingsbevoegdheid behoort. Enerzijds blijkt de man geen zicht te hebben op de morele verantwoordelijkheid van een verkozene en de politieke waarde van een dergelijke stellingname en anderzijds blijkt hij niet te weten dat zijn politieke mentor, Louis Tobback, wel in Leuven een dergelijke motie liet goedkeuren. Uiteindelijk stemden de S.P., C.V.P. en V.U. samen met het Vlaams Blok tegen de ontvankelijkheid van de motie tegen kernproeven.

E

ind 1994 organiseerde Frankrijk een grote internationale konferentie die de “Top van Parijs” werd genoemd en een nieuw elan moest geven aan de strijd tegen Aids.

Tijdens de slotzitting, onder voorzitterschap van Premier Eduard Balladur, verklaarde deze “dat Frankrijk, Frankrijk niet zou zijn als het niet alles zou doen om de huidige situatie te verhelpen”. Meteen kondigde hij aan, in aanwezigheid van de Sekretaris-Generaal van de Verenigde Naties en alle tegenwoordige regeringsverantwoordelijken, dat Frankrijk een bijkomend bedrag van 100 miljoen F.F. (600 miljoen BFr.) zou bijdragen en hij vroeg de andere landen om dit voorbeeld te volgen.

We zijn één jaar verder en … Premier Alain Juppé, destijds Minister van Buitenlandse Zaken van Balladur, heeft aangekondigd dat Frankrijk afziet om dit bedrag terbeschikking te stellen …

B

egin van dit jaar stemde het Parlement een wet die het gebruik, de produktie en de uitvoer van anti-persoonsmijnen verbiedt. De toenmalige Defensieminister Pinxten (CVP) zocht met een amendement een achterpoortje dat België zou toelaten het behoud van mijnen te voorzien voor “noodsituaties”. De huidige Defensieminister Poncelet (PSC) heeft het ook over deze “noodsituatie” waarmee hij bedoelt dat België anti-persoonsmijnen terbeschikking moet houden in het kader van zijn NAVO-opdrachten. Een stock van 120.000 mijnen zou volgens zijn patroon moeten behouden blijven.

Minister van Buitenlandse Zaken Eric Derijcke wijst er terecht op dat de wet de nadruk legt op gebruik, produktie en uitvoer en dat nergens sprake is van een noodzakelijke stock. Bovendien werd er op gewezen dat slechts een beperkt aantal mijnen in voorraad gehouden worden. D.w.z. deze die nodig zijn voor de opleiding van ontmijners. Het is nu afwachten of Poncelet zijn slag thuis haalt of de duimen moet leggen voor het gezond verstand.

H

et Fort Europa draait op volle toeren. Op 21/11 vertrok uit Amsterdam een charter met 32 Zaïrese emigranten naar Kinshasa. De Duitse overheid had er voor gezorgd er ook nog vijf aan toe te voegen en de Franse zorgden van haar kant ook nog voor twaalf. Het is niet de eerste maal dat de Europese partners een dergelijke gemeenschappelijke operatie uitvoeren. De Franse Minister van Binnenlandse Zaken J.L. Debré is reeds aan zijn negende charter toe. Zo passen de Westerse politici de politiek van extreem rechts toe.

H

et was reeds lang bekend dat een van de vijf Nederlandse Procureurs-Generaal de laan moest worden uitgestuurd. Hem werd namelijk verschillende tekorten aangewreven. Minister Sorgdrager wilde van hem af maar in de plaats van hem eenzijdig te ontslaan begon men met hem te onderhandelen over zijn ontslag. Resultaat de 58-jarige Van Randwijck krijgt niet alleen zijn salaris uitbetaald tot zijn 65ste maar daarbovenop een gouden handdruk van een half miljoen gulden (9.250.000 fr.) en een vergoeding voor rechtsbijstand. De handelswijze van de minister werd door de regeringspartijen afgekeurd maar… nadien bevestigden de frakties van de drie regeringspartijen hun vertrouwen in de minister…

O

p dit ogenblik zijn er nog steeds 47.000 Amerikaanse militairen in Japan gestationeerd. Hiervan verblijven er zo’n 26.000 op het eiland Okinawa.

Tegen die aanwezigheid is een breed protest op gang gekomen nadat een twaalfjarig meisje door drie Amerikaanse soldaten werd verkracht. Uiteindelijk zullen deze V.S.-militairen, na een aantal perikelen, toch voor een Japanse rechtbank verschijnen.

Ook andere gevallen komen nu aan de oppervlakte.

Ondanks het protest van de Japanse openbare opinie tegen de Amerikaanse aanwezigheid blijft de Japanse regering, na overleg met de V.S.-Minister van Landsverdediging, William Perry, het eens te zijn dat de duizende V.S.-militairen in de regio moeten blijven.

S

inds enkele tijd horen en lezen we regelmatig berichten over afdankingen en bedrijfssluitingen : onderwijs, Union Miniere, NMBS, Alcatel, Gevaert, Sabca, lemants, AG, Sarma, BBL, Sonaca en we noemen hier dan nog niet de vele kleine KMO’s waar ook tientallen mensen hun job verliezen. Over deze terugloop ondervraagd hoorden we tijdens de uitzendingen van de Zevende Dag eerst Louis Tobback en daarna Jean-Luc Dehaene antwoorden dat men dan toch de vele nieuwe jobs niet mag vergeten. En … gij gelooft dat ?

.

D

e Amerikaanse C.I.A. die het werk van alle inlichtingsdiensten koördineert heeft bekend gemaakt dat de militaire en overheidsdiensten gedurende twintig jaar (tot in juli ’95) een beroep deden op helderzienden. Het helderziendenprogramma ESP, kodenaam „Stargate”, werd in 1986 ingezet om de exacte verblijfplaats te kennen van Kadhafi voor de bombardementen op Tripoli en Benghasi, de verblijfplaats van de in Italië gekidnapte V.S.-generaal James Dories en voor de drugbestrijding. Het helderziendenproject heeft volgens professor Ray Thyman van de Universiteit van Oregon en medewerker van de betrokken studie, 600 miljoen frank gekost.

U

it Amerikaanse archieven blijkt dat Prins Bernard van 1 mei 1933 tot een dag na zijn huwelijk met Prinses Juliana, de voormalige koningin van Nederland, lid was van de Duitse nazipartij N.S.D.A.P. De Nederlandse regering „ontdekte” de feiten „pas” in 1948 en probeerde vergeefs de naam van de prins van de N.S.D.A.P.-ledenlijst te laten schrappen, met andere woorden de zaak in de doofpot te steken.