TE ZOT… OM LOS TE LOPEN


D

e nieuwe president van de unie van industriëlen van Argentinië, Jorgo Blanco Villegas, heeft zijn landgenoten aangeraden zich aan te passen aan de situatie van hoge werkloosheid. Argentinië bereikte in 1995 inzake werkloosheid het record-cijfer van 18,6 procent van de actieve bevolking. De werkloosheid treft 13,5 miljoen personen. De unie voor industriëlen pleit voor een deregularisatie van de arbeidsmarkt en … hoe kan het anders, voor een verlaging van de lonen.

I

n Frankrijk zijn er volgens de laatste officiële kerkgegevens op de 95 bisdommen nog 86 die een priester hebben die belast is als “zender voor het exorcisme” of duivelbanner.

D

e reclamemarkten groeiden vorig jaar in ons land van 40 miljard frank in 1994 tot 45 miljard frank in 1995. Kranten, radio en televisie zagen hun aandeel stijgen ten nadele van huis-aan-huisbladen en magazines. Uiteindelijk is het de verbruiker die deze 45 miljard betaalt gezien de reclamekosten dan toch in de prijs van het product doorgerekend worden.

D

e Europese ambtenaren kunnen naast hun hoge lonen, nog op andere voordelen van de Belgische Staat rekenen. Zo krijgen ze maandelijks 80 tot 100 liter benzine belastingvrij aan 9 fr. de liter. Een drankcolli van 1.500 frank, alcohol, sigaren, tabak, is eveneens belastingvrij. Ze beschikken ook over de mogelijkheid om voertuigen belastingvrij aan te kopen. Ondertussen is het de gemeenschap die hiervoor kan opdraaien.

P

remier Shimon Perez reageerde op het optreden van enkele zelfmoordterroristen o.m. met collectieve straffen tegen hun familie door het opblazen van hun woningen. Zonderling maar toen de joodse extremist dr. Goldstein achtentwintig Palestijnen afmaakte in een moskee in Hebron of toen Yagal Amit, die premier Rabin neerschoot en in zijn woning een arsenaal van wapens werd gevonden, werden dezelfde methodes niet toegepast. Geen sprake dus van de vernietiging van de huizen van de families van deze joodse misdadigers. Het gaat hier dus duidelijk om een politiek van twee maten en twee gewichten.

E

en vierhonderd Afrikanen, mannen, vrouwen en kinderen hadden kort geleden in de kerk St.-Ambroise te Parijs een onderkomen gezocht om van de regering Juppé

klaarheid te eisen met betrekking tot het bekomen van een verblijfsvergunning. Uiteindelijk deed de pastoor van de parochie een beroep op de politie en gaf deze zelf de sleutels van de poorten om de politie toe te laten de kerk te ontzetten. Een aantal Afrikanen werden later het land uitgezet. Talrijke christelijke organisaties protesteerden tegen dit onmenselijk optreden en bisschop Gaillot verklaarde beschaamd te zijn over het optreden van de kerkelijke overheid. Nu is het goed te weten dat de vorig jaar tot levenslang veroordeelde oorlogsmisdadiger Paul Touvier gedurende veertig jaar door een deel van de kerkelijke hiërarchie in kloosters en kerken een onderdak kreeg om zich te kunnen onttrekken aan een aanhouding door de politie. Hier ging het natuurlijk om een blanke …

De kampioen demagoog

De gewezen Poolse president Lech Walesa gaat weer als elektricien werken op de scheepswerven van Gdansk. Hij kwam, dinsdag 2 april, naar zijn “werk” met zijn Mercedes met chauffeur en twee lijfwachten. Een honderdtal fotografen en T.V.-cameramensen stonden hem op te wachten. Reeds liet hij aankondigen dat hij per maand 8.000 B.fr. zou verdienen wat heel wat minder is dan zijn chauffeur en zijn lijfwachten oprapen. Op 9 april nam hij echter reeds “vacantie” voor de rondreis in de Verenigde Staten om voordrachten te houden die wel een dikke stuiver zullen opleveren. Nu is het goed te weten dat Walesa reeds een paar miljoen-tjes ontving voor zijn Nobelprijs en 30 miljoen van een Amerikaans filmhuis voor het maken van een film over zijn leven. Ondertussen wordt hij vervolgd om op die 30 miljoen nooit een frank belasting te hebben betaald.

Walesa zegt te moeten gaan werken om in het levensonderhoud van zijn familie te voorzien in afwachting dat het parlement hem een pensioen als gewezen president toekent. Ondertussen zal op 22 mei te New York door de aartsbisschop Renato Marti-nu aan Walesa de Vaticaanse Vredesprijs (Weg naar de vrede) overhandigd worden. Over demagogie gesproken! (ads)

M

exico dat op 2.200 meter hoogte ligt kampt met een verschrikkelijke luchtvervuiling. Kort geleden werden 1,5 miljoen wagens uit de circulatie getrokken. De industriële activiteit werd verminderd met 30%, de helft van de officiële wagens stilgelegd en 20% van de benzinestations gesloten. De regel werd ingevoerd dat een wagen een dag per week in de garage moet blijven en de wagens tweemaal per jaar dienen gecontroleerd te worden voor wat de luchtvervuiling betreft. In de hospitalen worden maandelijks vijfhonderdduizend personen met ademhalingsproblemen opgenomen. Sinds jaren is iedereen er van overtuigd dat men een catastrofe tegemoetgaat maar het blijft bij goede intenties.

T

ijdens de staking van de geldtransporteurs nam minister Johan Vande Lanotte tweemaal het initiatief om op een zondagmorgen, met veel rijkswacht en politievertoon, geld te gaan ophalen in banken en grootwarenhuizen.

Tot daar is alles normaal. Het ging hier over een strikt geheime opdracht waar echter de T.V.-camera’s op uitgenodigd werden … Dit was onontbeerlijk want de minister moest toch ook op het scherm komen …

D

at kapitalisten het niet zo nauw nemen met belastingontduiking, dat weet iedereen sinds lang. Soms wordt hiervan ook al eens het bewijs geleverd. Dit was o.m. het geval met de bekende baggeraars de gebroeders Jan en Dirk De Nul uit Aalst. Deze werden aangehouden onder de beschuldiging een belastingambtenaar te hebben omgekocht. Het blijkt dat de man een villa aan de kust als geschenk kreeg met een waarde van eventjes 20 miljoen frank om zijn ogen dicht te knijpen.

T

ijdens de top tegen het terrorisme in Charm-el-Cheik in Egypte werden door de staatsleiders harde verklaringen afgelegd. Maar het zijn woorden die niet door daden gevolgd worden. Oordeel zelf: Annoura Haddam, vertegenwoordiger van het Algerijnse Fis, een organisatie die verantwoordelijk is voor duizenden doden, geniet in het Amerika van president Clinton te Washington een diplomatiek statuut. Rabah Kebir, een leider van de Algerijnse integristen beschikt in het Duitsland van Helmut Kohl over alle mogelijkheden om zijn propaganda te voeren en Abdellah Anas, een andere leider van het FIS, heeft een onderkomen gevonden in het Groot-Brittannië van John Major …