TE ZOT… … OM LOS TE LOPEN

E

uropees commissaris Anita Graden publiceerde op 8/5 het jaarrapport 1995 over de fraudebestrijding. Hieruit bleek dat de E.U. vorig jaar op de hoogte was van 4.700 fraudegevallen, waarbij 42 miljard fr. gemoeid was. Dit maakt 1,4 procent uit van de totale Europese begroting. Het aantal bekende gevallen en het totaal bedrag liggen hoger dan in 1994. Het gaat hier over vervalste douanestempels en documenten waarbij de BTW ontweken wordt. Meestal heefl dit betrekking op vleesproducten, textiel en sigaretten. Alleen voor wat de fraude van sigaretten betreft zou het bedrag oplopen tot 15 miljard frank (dat men ons niet komt vertellen dat de grote sigarettenfabrikanten daar allemaal niets van afweten).

I

n Birma, één van de tien armste landen in de wereld waar een militaire dictatuur zich geen zorgen maakt over mensenrechten, organiseert de Zwitserse firma Omega een partijtje golf met 150.000 dollar prijzen waarvan 25.000 dollar voor de winnaar. Het golfspel is nochtans geen nationale sporl maar het wordt wel beoefend door de gewezen dictator NE WIN en blijft vandaag de ontmoetingsplaats van de generaals die aan de macht zijn en de drugsbarons.

H

et Vlaams Blok volgt steeds meer de voetsporen van zijn Franse zusterpartij het Front National van Jean-Marie Le Pen. Het “eigen volk eerst” is al een rechtstreekse overname van het “les Frangais d’abord” van Le Pen. Karel Dillen is naar het voorbeeld van zijn vriend ook als voorzitter voor het leven benoemd. Democratie noemen ze dat.

Met hun manifestatie op 1 mei aan het monument van priester Daens te Aalst namen ze ook al het voorbeeld over van hun Franse lesgever die ieder jaar op 1 mei aan het monument van Jeanne d’Arc te Parijs een manifestatie organiseert. De les trekkende uit de recente decemberstakingen – waar hij tegen was – wil Le Pen nu ook vakbonden oprichten in de openbare diensten die aanleunen bij het Front National. We kunnen dus verwachten dat het Vlaams Blok vroeg of laat ook dit voorbeeld zal volgen.

H

et Front Nation Beige is in september 1995 uiteengespat. Aan de ene kant Daniel Ferret, die na ontslag te hebben genomen als voorzitter, zich eind april opnieuw heeft laten verkiezen. Aan de andere zijde Marguerite Bastien, gewezen magis-

traat en volksvertegenwoordiger, die door Ferret uitgesloten werd, maar sindsdien het Nationaal Front National oprichtte dat in het ganse land actief wil zijn. Deze nieuwe politieke formatie werd opgericht onder de hoge bescherming van Jean-Marie Le Pen. Een vertegenwoordiger van het Franse Front National werd van rechtswege in de beheerraad van het NFN opgenomen. Tevens werd bekend gemaakt dat de uitsluiting voorzien is van alle leden die kritiek zouden hebben of laster vertellen over het Front National Frangais en werd in de statuten bepaald dat bij ontbinding de financiële reserves zullen overgemaakt worden aan hun Franse tegenhanger. Moet er nog zand zijn?

D

e Belgische top-ondernemer André Leysen beweert in een interview met De Standaard (6/ 5) dat het ideaal van de Franse revolutie “Vrijheid, Gelijkheiden Broederlijkheid” moet aangevuld worden met “betaalbaarheid”. Wat hij hiermee bedoelt maakt hij verder wel duidelijk wanneer hij over zich zelf zegt “Het hart links te dragen, maar de portemonnee rechts”. ’t Is wel het gewicht van die portemonnee die hem het nauwst aan het hart ligt.

E

en lezer van de Franse krant “Le Monde” (28/4) reageert verontwaardigd op een uitzending op TV 1 “7 sur 7” waarin de journaliste Anne Sinclair Jacques Delors ontving en met hem Noa, de kleindochter van de vermoorde Israëlische premier Itzhak Rabin. Na op het kleine scherm aan Noa de beelden te hebben getoond van de verschrikkingen in Libanon vroeg Sinclair aan Noa of ze bij het zien van deze beelden geen angst had. Noa dacht even na en antwoordde: “Neen, ik ben alleen een beetje ongerust voor mijn vrienden van het Israëlisch leger, maar ik denk dat deze operatie noodzakelijk is”. Over de vele gemassacreerde burgers, de vernietigde dorpen, de vlucht van duizenden onthutste en angstige burgers geen woord echter, schrijft de lezer. Als dit een vertegenwoordigster is van het “vredeskamp”, dan hebben we reden om ongerust te zijn, voegde hij er aan toe.

B

ij de verkoop van de nalatenschap van Jacqueline Kennedy is nog eens gebleken dat een bepaald deel van de Amerikaanse bevolking met zijn geld geen weg weet. Hoe kun je het anders noemen wanneer je leest dat 13,7 miljoen fr. betaald

werd voor één van de schommelstoelen van John Kennedy, of 2,6 miljoen fr. voor het schommelpaardje van zijn dochter Caroline, of 17,8 miljoen voor een sigarenkist met een ingebouwde vochtigheidsregelaar,of4,1 miljoen voor twee Louis XVI-stoelen en zo ging het verder. Kortom sommigen schijnen blijkbaar niet te weten wat te doen met hun geld terwijl er nog zoveel nood te lenigen is.

D

e handelaars van de bazar van Istamboel hebben vijf miljoen dollar bijeengebracht voor… de kieskampagne van Boris Jeltsin. leder van de handelaars schonk een bedrag gaande van 500 tot 1.000 dollar. Om Jeltsin te ondersteunen bezorgden ze hem eveneens kosteloos duizenden T-shirts en vignetten met slogans in het Russisch en met zijn foto. De handelaars van Istamboel wilden met dit gebaar hun lucratieve handel veilig stellen met de “speciale” Russische toeristen? De Turkse krant “Sabah” wijst er op dat deze “speciale toeristen” twintig tot dertigmaal per jaar naar Istamboel komen en er aankopen doen die somstot 100.000 dollar oplopen.

D

e Europese Commissie heeft op 14 mei de uitslag gepubliceerd van een opiniepeiling over Maastricht. Opvallend is wel dat de media het niet nodig hebben geacht hieraan de nodige ruchtbaarheid te geven. Wellicht zullen ze het niet op prijs hebben gesteld dat een grote meerderheid van de geraadpleegden zich uitgesproken hebben voor een grondige herziening van het verdrag van Maastricht met de vraag dat iedere verandering in een referendum aan de bevolking zou worden voorgelegd. De uitslag is veelzeggend. 79 % van de in de 15 landen ondervraagde burgers spreken zich uit voor grondige wijzigingen in de Europese constructie in het perspectief van de Unie en de eenheidsmunt. De Britten komen vooraan met 82 % gevolgd door Portugal 79 %, Duitsland 78 % en Frankrijk 77 %. De opiniepeiling wijst er bovendien op dat 67 % van de Europese burgers verklaren “zelden of nooit” geraadpleegd te worden over de beslissingen van de E.U. 69 % wijst er op dat de E.U. ondoeltreffend is t.o.v. de werkloosheid en 40 % wenst dat de rechten van de arbeiders beter zouden beschermd worden.

Wanneer men weet dat het hier om een door de Europese Commissie zelf georganiseerde opiniepeiling gaat, dan zou dit de regeringen toch tot nadenken moeten stemmen, (ads)