Resolutie van de Wereldvredesraad, 1953 te Wenen

Wij moeten de machtspolitiek doen mislukken en het accoord onder de regeringen opleggen VERMAAKT HET BUREAU VAN DE WERELDVREDESRAAD IN EEN RESOLUTIE, TE WENEN AANGENOMEN
Jaargang 1953, nummer 1, pagina 5

Het Bureau van de Wereldvredesraad, voor het eerst bijeengekomen sedert het stopzetten der vijandelijkheden in Korea, begroet deze zege¬praal van de zaak van de vrede. Het Bureau heeft het verloop onderzocht van de campagne, die op 20 Juni 1953 door de Wereldvredesraad werd geleid, om de volkeren uit te nodigen hun regeringen aan te zetten tot onderhandelen en tot weder zijdse verstandhouding. De wijze waarop deze oproep door de openbare mening werd onthaald, toont aan dat de Wereldvredesraad de diepe verzuchtingen van de mensheid tot uiting heeft gebracht.

Heden waagt geen enkel staatsman het nog zich openlijk tegen de onderhandelingen te verzetten. Maar de jongste gebeurtenissen leggen het Bureau van de Wereldvredesraad de taak op de volkeren tot waakzaam heid aan te zetten. Het woord onderhandeling wordt te vaak gebruikt om ondernemingen
te dekken, die geheel tegengesteld zijn aan de vreedzame oplossing van de internationals geschillen.

Voorafgaande voorwaarden stellen en vooraf de vorm en de inhoud van de onderhandelingen willen vastleggen, kan bezwaarlijk onderhande len worden genoemd.
Een onderhandeling over Korea doen voorafgaan door een afzonderlijk pact met Syngman Rhee,.die de wapenstilstand heeft geweigerd, Indië
van de politieke conferentie uitsluiten, de aansporing de wedergeboorte van het Duitse militarisme te aanvaarden alvorens over Duitsland onderhandeld wordt — dit alles is er op gericht een accoord onmogelijk te maken.

Wij roepen de volkeren op, alles te doen om de hervatting van de oorlog in Korea, onder welk voorwendsel ook, te beletten en om de oorlog in Indochina te doen ophouden.

De schendingen, die in Azië en Afrika tegen de onafhankelijkheid en de veiligheid van talrijke volkeren werden uitgevoerd, moeten in het belang van de vrede ophouden. De volkeren zullen niet dulden, dat in Duitsland een oorlogshaard oplaait, die alle buurstaten van Duitsland, het Duitse volk zelf en de wereldvrede zou in gevaar brengen.

Wat de volkeren willen is : onderhandeling te goeder trouw en een eerlijk zoeken,, op alle gebied, naar oplossingen die door allen kunnen aanvaard worden.
Zij vragen de eerbiediging van het O.V.N. handvest.. Zij vragen dat de Chinese Volksrepubliek in de Organisatie der Verenigde Naties de plaats zou krijgen die haar van, rechtswege toekomt. Zij zijn van mening dat de grote internationale problemen en dé organisatie van de vrede niet kunnen geregeld wórden zonder de deelname van China.

De verschikkelijke bedreiging die de H-bom op de mensheid doet wegen, beveelt hij hoogdringendheid het verbod van alle wapens met massaal vernietigende kracht. De ondraaglijke en gevaarlijke last van de militaire inspanningen moet door een internationaal’ accoord over de ontwapening worden verlicht. Het is tijd dat de handel op gelijke voet tussen alle landen wordt hervat met wederzijdse voordeel en ter verbetering van de levensvoorwaarden van allen. Het is tijd dat onder alle naties de samenwerking wordt hervat. De mensheid moet nieuwe horizonten worden geopend.

Het Bureau van de Wereldvredesraad richt zich niet vertrouwen tot de volkeren, die er in geslaagd zijn, de wapenstilstand in Korea te bewerken. Het vraagt hen zich te verenigen eri hun inspanningen te bundelen om de geweldspolitiek de pas af te-snijden en de regeringen tot een accoord te brengen.

WENEN, 10 September 1953