Televisie zonder grenzen

Het Europees Parlement besprak op 14/2 de herziening van de zeven jaar oude richtlijn “Televisie zonder grenzen “.

Deze richtlijn, die door de Raad van Ministers moet bekrachtigd – of verworpen – worden is dus een aanbeveling voor wat betreft de bevoegdheid van de omroepen tot het toelaten van T.V.-reklame en het vastleggen van een kwota gereserveerd aan Europese programma’s . Het huidige voorstel dat door het Europees Parlement werd goedgekeurd met 292 stemmen tegen 195 en 25 onthoudingen is een overwinning voor diegenen die een ernstiger verdeling van de kwota vooropstellen. Met dit voorstel zal de helft van de zendtijd – dit keer verplicht – moeten worden besteed aan Europese pro-dukties. In die zendtijd worden nieuws, spelprogramma’s, reklame, teletekst en telexwinkelen niet meegerekend. Voor temazenders zal dit beperkt zijn tot 25 % van hun uitzonderingen en 5 % van hun zakencijfer. Het document legt eveneens de regels vast voor de reklame die voortaan wat de uitzending van filmen betreft, slechts een maal om de 45 minuten mag onderbroken worden. Het totaal volume van de publiciteit is beperkt tot 15 % van het geheel van de tijd van de dagelijkse uitzendingen of 20 % wanneer telewinkelen inbegrepen is. Dit laatste mag in zijn geheel de twee uur per dag niet overschrijden. De bescherming van de minderjarigen is een ander deel van de parlementaire tekst. Het betreft de verplichting een deel van het programma voor kinderen voor te behouden maar verbiedt publicitaire spots of andere aankondigingen uit te zenden die een aanslag zijn op hun morele of psychologische integriteit. Aandacht werd eveneens besteed aan de invoering van een systeem – waarover in de Verenigde Staten opzoekingen worden gedaan – om geweld en bloed-scènes uit de uitzendingen voor kinderen te kunnen weren. Het Europees Parlement heeft eveneens een amandement aanvaard van de Vlaming Phillippe De Coene dat de verplichting oplegt de zetel van de T.V-zender te vestigen op de plaats waar de programma’s van de omroep worden uitgezonden. V.T. 4, waarvan de zetel in Groot-Brittannië gevestigd is, zal hiermede dienen rekening te houden.

Het mag gezegd zijn dat deze maatregelen een belangrijke stap vooruit zijn om de wildgroei in de T.V.-zenders en de kwaliteit te verbeteren. De bal ligt nu in het kamp van de raad van Ministers die de uiteindelijke beslissing zal nemen, (ads)