Bijzondere bijeenkomst 40 jaar tijdschrift

Tijdens het gesprek met de politici (de CVP was verontschuldigd) konden we enkele markante uitspraken noteren.

NAVO:

Dirk Van der Maelen van de SP stelt dat er in de publieke opinie kennelijk een veralgemeende consensus is over het behoud van de NAVO. Bovendien, zegt hij, is de NAVO veranderd. Van puur defensieorgaan is het aan het evolueren naar een collectief veilig-heidsmiddel. Zaken worden niet meer louter in militair technische en capaciteitstermen bekeken. Het feit dat de huidige uitbreidingsplannen geleid hebben tot de NAVO-Rusland raad is bijzonder hoopvol. De twee machtigste militaire constructies hebben nog nooit zo dicht bij mekaar gezeten in eenzelfde organisatie. Het heeft alle kansen om uit te groeien tot een instrument van vertrouwen. Deze raad zal een belangrijk overlegforum zijn voor wapen-reducties en conflictpreventie. Mogelijk optreden van de NAVO moet wel altijd onder leiding van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa staan.

Hugo Van Dienderen van Agalev meent dat de NAVO een instrument is om de dominantie van de Verenigde Staten te bewerkstelligen. Dit samenwerkingsverband dat geen rol meer te spelen heeft, zit voor zichzelf constant nieuwe opdrachten te bedenken,  om z’n voortbestaan veilig te stellen.

Geert Versnick van de VLD ziet helemaal geen reden om de NAVO op te heffen. Hij is er van overtuigd dat de verdragsorganisatie een essentiële bijdrage tot het behoud van vrede en stabiliteit in Europa levert. Elk mogelijk optreden van de NAVO moet wel onder strikte controle van de Verenigde Naties gebeuren. De uitbreiding van de NAVO lijkt wel een gevaarlijker pad. In eerste instantie zou de bevolking van die kandidaat-toetreders zelf duidelijk hun wil tot lidmaatschap moeten kunnen laten blijken.

Nelly Maes van de Volksunie heeft het over de suprematie van de overwinnaar. De NAVO zoekt een nieuwe legitimiteit door de angst te onderhouden voor mogelijke onzekerheden in Rusland. Ze ziet de NAVO als gangmaker van het westers economisch systeem; de uitbreiding is alleen maar een zegen voor de bewapeningsindustrie. Voor haar moet alle energie en middelen gaan naar de OVSE.

Nucleair:

Dirk Van der Maelen meent een duidelijke trend te kunnen waarnemen naar een vermindering van het belang van de nucleaire afschrikking. In dit verband moet de NAVO-Rusland-raad ook een rol kunnen spelen. Eerst moeten de twee grote hun atoomwapenarsenaal drastisch verlagen. Eens we nog slechts over honderdtallen spreken moeten de andere atoomwapenstaten mee in de denuclearisingsgesprekken betrokken worden.

Hugo Van Dienderen is van oordeel dat Europa, en zeker België, een actiever beleid op dit vlak zou moeten voeren. Zo verwijst hij naar de aankondiging van Canada om in het licht van de uitspraak van het International Gerechtshof over de onwettelijkheid van het atoomwapen, de politiek van nucleaire afschrikking opnieuw te bekijken.

Geert Versnick is voorstander om de onderhandelingen te intensifiëren die moeten leiden naar een kernwapenvrije wereld.

Voor Nelly Maes is het kernwapen een onaanvaardbaar aanvalswapen. Ze meent dat het beleid een actieve strategie moet bewerkstelligen voor denuclearisering. Ze ziet hier ook een zwaar tegenargument tegen de NAVO-uitbreiding.

Ter afsluiting van de tentoonstelling van vredesaffiches in het Vredeshuis waren op 28/7 een honderdtal vredesvrienden aanwezig in het praatcafé waaraan een vijftiental personen rond verschillende tema’s aan het woord kwamen.