De NAVO. Na de uitbreiding nu de (over) bewapening

Bewapening & Ontwapening

Het blijkt dat de Russen zich eigenlijk goed geweerd hebben in de onderhandelingen over de NAVO-Rusland raad. Of dit enige gunstige invloed zal hebben op de beperking van de niet-nucle-aire bewapening blijft nog af te wachten. De VS hebben het nooit onder stoelen of banken gestoken dat hun land de leading country in de wereld moet blijven en zij geen grootmacht naast de hunne kunnen dulden, ook niet Europa of de Bondsrepubliek.

Ondertussen zijn de kandidatuurstellingen van de centraal Europese Staten verlopen zoals de VS hadden opgelegd en de “begadigden” werden verwittigd dat zij hun steentje zullen moeten bijdragen tot de gemeenschappelijke verdediging. Eens temeer lopen die gegadigden het risico te bezwijken onder het gewicht van het schild dat zij moeten torsen. Het is een beetje een heruitgave van de middellange af-standsraketten voor de Europese bondgenoten ten tijde van Martens. Tinde-mans heeft zich toen een plaatsje in de geschiedenis verzekerd door te verklaren dat men niet zoveel bezwaren tegen het plaatsen van de raketten moest aanhalen. Als christen had hij er geen moeite mee want er staat niets over in de bijbel.

Toen later Gorbatsjov de ontwapening wilde afdwingen door met de Sovjetunie het voorbeeld te geven bleven de VS zeer lang volhouden dat de maatregelen van Gorbatsjov onvoldoende waren. Nochtans was “Gorbi” toen in de VS meer populair dan president Bush. Toch werd het probleem van de raketten genegeerd zodat de wereld nu nog met een formidabele stock blijft zitten en dit in de meest akelige omstandigheden. Ik kom er op terug.

De wereldwapenhandel

Een van de voornaamste redenen waarom de VS zich de beslissingsmacht hebben toegeëigend over de kandidaten die worden toegelaten tot de NAVO en de volgorde waarin dit moet gebeuren is de wapenmarkt in Centraal-Europa. Zij willen die controleren. Alleen de Fransen beklagen zich openlijk over het feit dat hun nationale wapenindustrie buiten spel zal worden gezet. (Le Monde 11 juli) Het schandaligste van de hele aangelegenheid is dat men aan Polen,

Zijn alleen Russische kernwapens supergevaarlijk?

Bij de ramp van Tsjernobyl werd in het westen volgehouden dat zoiets alleen maar in Rusland kon gebeuren wegens onvoldoende veiligheidsvoorzorgen. Ondertussen zijn de ongelukjes en bijnarampen zowel in de VS als in Groot-Brittannië voldoende in de publiciteit geweest om er niet te moeten aan herinneren. Ik dacht er wel oven opnieuw aan wanneer “De Morgen van 11.8” oen bericht uit Washington publiceerde over het gevaar van de Russische kernwapens dat groter is dan ooit Enerzijds is het wel zo dat kernenergie en kernwapens gevaarlijke broertjes zijn van elkaar, anderzijds is dit nieuw veiligheidsrisico een kanjer van formaat. Dit wordt beaamd door een gepensioneerd Amerikaans admiraal die jarenlang in Evere voor dergelijke veiligheidsproblemen instond. Een defect van het Russisch vroeg alarmsysteem heeft als gevolg dat lukrake lanceringen mogelijk blijven ondanks de voorzorgen die men nu kan nemen. Het CDI pleit ervoor dat beide kernmogendheden hun kernkoppen scheiden van de raketten en hel toezichr overdragen aan internationale observatoren. Men vreest echter dat de ondoordachte uitbreiding van de NAVO de Russen m dergelijke mate heeft geïsoleerd dat de besprekingen moeilijk kunnen worden.

Wij kunnen allen maar hopen dat de waanzin niet zo groot zal blijken in dergelijke kwestie van “to be or not to toe”.

De Russische en Amerikaanse stocks bedragen samen ongeveer 20.000 intercontinentale raketten.

VictorStuyck (11.8.97)

Tsjechië en daarna ook aan anderen zeer dure en overbodige bewapening aansmeert samen met het lidmaatschap van de NAVO als toegangsticket voor de Europese Unie. Alleen Zweden schijnt aan de druk te weerstaan. De Zweden zijn eerst en vooral geïnteresseerd in de EU en laten zich niet zo gemakkelijk chanteren. De lectuur van “NAVO-kroniek” het propagandablad van de NAVO kan zeer leerrijk zijn wanneer men niet vergeet de bril op te zetten.

Opiniepeiling over de uitbreiding van EU en NAVO: hoe de publieke opinie zich in bepaalde kandidaatlanden ontwikkelt.

Dit is het voorwerp van de Eurobarometer peiling van George Cunning-ham voor rekening van de NAVO. De bedoeling is na te gaan hoe de bevolking zich duidelijk NAVO-minded opstelt tegenover het referendum dat wordt ingericht alvorens het lidmaatschap effectief kan worden. Er zijn nogal wat verschillen doordat bijvoorbeeld de Baltische staten zich duidelijk NAVO vriendelijker opstellen dan de anderen. Van het geheel der steekproevelijk ondervraagde bevolkingen zou 53 % stemmen voor aansluiting bij de NAVO. Onder de tegenstemmers zijn er die het houden bij de neutraliteit van hun land of vierkant tegen legers en oorlogen gekant zijn.

Voor de EU zijn 61 % voorstemmers alhoewel ook bij deze kiezers nogal wat wantrouwen bestaat.

Victor Stuyck (12.8.’97)

Amerikaanse troepen in Europa
In 1996 beschikte de Verenigde Staten nog over volgende troepen in Europa.
Groot-Brittannië11.626 (sinds 1949)
IJsland1.759 (sinds 1949)
België1.659 (sinds 1949)
Nederland711 (sinds 1949)
Duitsland61.946 (sinds 1955)
Italië12.224 (sinds 1949)
Turkije2.401 (sinds 1952)
Griekenland495 (sinds 1952)
Spanje2.663 (sinds 1952)
Portugal1.072 (sinds 1949)