Eerlijkheidshalve

Magistraten onder druk

Sinds enkele tijd zijn in Parijs verschillende schandalen aan het licht gekomen waarin de partij van president Chirac, de regeringspartij, betrokken is.

Reeds enkele maanden geleden werden de president, toen burgemeester van Parijs, premier Juppé, gewezen adjunct-burgemeester en de huidige burgemeester Tiberi met de vinger gewezen maar de zaken werden in de doofpot gestoken.

Kort geleden wilde de onderzoeksrechter Eric Halphen, een huiszoeking uitvoeren in het huis en het kabinet van burgemeester Tiberi. Volgens de gewone regels deed hij hierbij een beroep op de gerechtelijke politie. Olivier Foll, hoofd van deze politie, weigerde echter hiervoor manschappen terbeschikking te stellen. Jean-Louis Debré, minister van binnenlandse zaken, en zelf gewezen onderzoeksrechter sloot zich aan bij de houding van de commissaris. Voor de rechtbank gedaagd om geen medewerking verleend te hebben aan de bevoegde onderzoeksrechter, werd Foll voor zes maanden zijn bevoegdheid ontnomen van officier van de gerechtelijke politie. Foll gaat hiertegen in beroep, wat zijn recht is, wat echter onbegrijpelijk is en onaanvaardbaar is dat minister Debré verklaarde dat hij deze officier in dienst zal houden, (ads)

Verbod chemische wapens

Op 31/10 ratificeerde Hongarije, als 65ste land, het verdrag over het verbod van chemische wapens. Hiermede zal het verdrag kracht van uitvoering hebben op 28 april 1997. In januari 1993 hadden 160 landen de conventie ondertekend. Het kon echter slechts in voege komen nadat 65 landen het verdrag hadden geratificeerd. Meer dan de helft van de ondertekenaars hebben dus nog niet het nodige gedaan.

Enkele landen die over de grootste voorraden chemische wapens beschikken, o.a. de Verenigde Staten en Rusland zijn in dit geval. Ook België, die een grote rol speelde bij het tot stand komen van het verdrag, ondertekende dat nog niet. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Eric Derijcke is dit het gevolg van een overleg tussen de verschillende regionale regeringen die, volgens de nieuwe grondwet, dit mede moeten, ratificeren. Naar wat wacht men? De nieuwe internationale instelling, de “organisatie voor het verbod van chemische wapens” (OPCW), waarvan men gehoopt dat het zich in Ieper zou vestigen, zal uiteindelijk in Den Haag zijn zetel hebben. De werking moet in 1998 van start gaan. (ads)

Europese snelle interventiemacht in Florentië

Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal hebben op 9 november een permanente operationele legerstaf geïnstalleerd in Florentië (Italië), genaamd Euroforce. Het gaat hier om een militaire eenheid van vijftienduizend manschappen. leder land zal een brigade leveren voor de ter plaatse aangestelde snelle interventiemacht onder leiding van een Spaanse generaal. Euroforce is voorzien voor crisissituaties naar hetzelfde model van het Frans -, Duits – en Belgisch Eurocorps voor missies van de West-Europese Unie (WEU), (ads)

Moeders voor gerechtigheid

Volgens Amnesty International zijn er sinds 1991 niet minder dan 135 personen verdwenen. Naar het voorbeeld van de moeders in Argentinië betogen ook in Turkije vrouwen maandelijks om de waarheid te kennen over hun verdwenen kinderen en echtgenoten. Op 26 oktober kwamen vrouwen uit Argentinië, Bosnië, Libanon en Taiwan, die met hetzelfde probleem geconfronteerd zijn naar Istamboel om samen met de Turkse vrouwen te manifesteren. Het Turks Hof van Cassatie heeft eveneens de veroordeling bevestigd van de bekende romanschrijver Yachur Kemal die, voor de publicatie van een artikel in het Duitse weekblad “Der Spiegel”, tot twintig maanden voorwaardelijk werd veroordeeld. Een nieuw proces werd geopend tegen Cetir Altan, een editorialist, voor smaad aan de staat. Cetir Altan tegen wie reeds 300 processen werden ingespannen breekt hiermede alle records. De muzikant Senaa Yurdatapan werd kort geleden eveneens aangehouden onder de beschuldiging van “separistische propaganda”. Hij schreef namelijk muziek voor de pro-Koerdische TV-zender MED die vanuit Denderleeuw uitzendingen naar Turkije verzorgt. (ads)

Leden internationale brigades worden ereburger van Spanje

Vorig jaar, voor zijn ontbinding, heeft de Cortes (het Spaanse parlement) met algemeenheid van stemmen, het ereburgerschap van Spanje toegekend aan alle leden van de internationale brigades die tussen 1936 en 1939 in Spanje vochten. Op 6 november werden meer dan 400 oude heren en dames uit 35 landen in de Cortes ontvangen. Noch de huidige rechtse regering, noch het Hof hadden zich op deze plechtigheid laten vertegenwoordigen. De oud-Spanjestrijders die een achtdaagse reis door Spanje maakten werden overal, o.m. door vele jongeren, geestdriftig onthaald. In het sportpaleis van Madrid ging voor een bomvolle en enthousiaste menigte, een ontroerend solidariteitsfeest door. Onze media schijnen dit allemaal niet geweten te hebben… (ads)

Veiligheidsraad

Op 21 oktober werden in de algemene vergadering van de Verenigde Naties de nieuwe, niet permanente leden, leden van de veiligheidsraad verkozen. Vanaf 1 januari 1997 zullen Japan, Zweden, Portugal, Kenia en Costa Rica zetelen en de vroegere leden Indonesië, Duitsland, Italië, Botswana en Honduras vervangen.

De niet-permanente leden zetelen twee jaar in de veiligheidsraad. Voor de eerste maal gingen deze verkiezingen met onrustwekkende maneuvers gepaard: Zo kreeg in de eerste ronde India slechts 40 stemmen tegen 142 voor Japan en moest Australië het afleggen met 57 stemmen tegen 124 voor Portugal. Het verzet van India tegen de zonderlinge benadering van een verdrag voor de stopzetting van de kernproeven en de anti-nucleaire politiek van Australië tegen de Franse kernproeven zullen beide landen niet in dank zijn afgenomen. (iets wat verre van beslist is) De huidige samenstelling van de veiligheidsraad is een aanzienlijke verzwakking van de niet-gebonden landen. Er blijven er nu nog slechts vier over; Egypte, Chili, Guinee Bissau en Kenia. (ADS)

Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO)

De volgende negentien aangesloten leden noemt men de club van de rijkste landen van de wereld. Dit zijn: Duitsland, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, de Verenigde Staten, Frankrijk, Turkije. Hierbij kwamen tijdens de laatste jaren nog volgende landen bij: Japan (1964), Finland (1969), Australië (1971), Nieuw Zeeland (1971), Mexico (1994), Tsjechië (1995), Hongarije (1996), Polen (1996) en eerstdaags volgt Zuid-Korea.