Tegen hun goesting

Bewapening & Ontwapenng

(NAVO-uitbreiding in de kamercommissie)

Eigenlijk hadden ze allen een reden om tegen te zijn doch het is nogal evident dat het Belgisch parlement enkel mag ja knikken. Toch even hun motivatie bekijken zoals ze in de pers verscheen want eigenlijk waren het niet allemaal vijgen al deed de situatie denken aan toestanden uit de Oostenrijkse tijd en aan die ene Anneessens.

Oud rechts betreurde bij monde van Mark Eyskens dat men de NAVO zou verzwakken door teveel leden toe te laten wat de besluitvorming bij consensus fel zou bemoeilijken. Terzelfdertijd vreesde Mark Eyskens dat de VS teveel zouden toegeven aan de Russen. Hij sprak met afschuw over een mogelijke Ravo. Spookt het oude gevaar voor “Finlandisering” misschien nog door zijn hoofd of is zijn heimwee te groot naar gespierd optreden of dreigen met geweld?

Terwijl Van Dienderen (Agalev) vroeg wie nu eigenlijk die vijand was waarover men zo druk deed, bevestigde onze minister van BZ Derycke dat de gevolgen van een niet-uitbreiding belangrijk zouden zijn. De relevantie en het bestaan zelf van de NAVO zou in gevaar komen aldus de minister. Dit vonden wij in De Standaard van 5.3. Hoe erg het zou worden indien de NAVO afgaat werd niet uitgelegd. Het zou wel eens nog erger kunnen zijn dan wij vermoeden.

Voorlopig hebben de VS er nog wel iets voor over om de NAVO een democratisch gezicht op te drukken al zou dit te gelegener tijd snel kunnen veranderen. Zo werd er een Noord-Atlantische Assemblee opgericht met als voorzitter een US-senator die er uitziet als een doorsnee generaal. Ik heb deze blijde tijding alleen gevonden in NAVO-kroniek samen met de tekst van de te verwachten stereotiepe inaugurale rede over de noodzakelijke NAVO-uitbreiding (NAVO-kroniek is de officiële publicatie van de NAVO. Nr. 2 verscheen in maart). Er bestaan reeds dergelijke parlementaire assemblees voor verschillende Europese organisaties zoals de Raad voor Europa en dergelijke die stuk voor stuk geen uitstraling kennen. Dit gaat een stap verder in het negeren van iedere schijn van democratisch fatsoen. Men heeft zelfs niet de sinistere moed om aan te geven welke overheid of macht de leden van de assemblee heeft aangeduid of benoemd.

De kranten

Het standpunt van Mark Eyskens zoals verwoord in de commissie van buitenlandse zaken verscheen ook in  De Standaard. Ik heb het reeds vermeld. De koele SP-minnaars van de NAVO proberen van hun kant een gematigd standpunt te handhaven. Dirk Van der Maelen en Jan Vermeersch menen dat de uitbreiding van de NAVO een onderdeel kan zijn van het proces van integratie van West- en Oost-Europa al willen zij ook afspraken met Rusland. Zij dringen aan op betrouwbare budgetprojecties en klaarheid inzake de burden sharing (hoe zullen de lasten worden verdeeld?). (De Morgen) Het is een eerlijk standpunt doch reeds achterhaald door het officiële cynisme versluierd door de stoomwalspolitiek.

The International Herald Tribune

Wat is er toch met hem? Ziet hij dan niet dat wij in vrede komen?

TOP…PUNT

Javier Solana, de Spaanse socialistische secretaris-generaal van de NAVO, publiceerde in “De Standaard” (25W97) een opinieartikel met als titel “Uitbreiding NAVO essentieel voor Europa’s welvaart”. Waar Solana dat haalt mag joost weten.

Uit een rapport van de administratie van het Amerikaans Congres blijkt tevens dat de uitbreiding van de NAVO een dikke stuiver zal kosten. Uitgenoemd rapport blijkt namelijk dat de uitbreiding gescha t wordt op 27 tot 35 miljard dollar (tussen de 945 en de 1.225 miljard frank). Volgens het Pentagon zou de V.S. 15 % van de kosten dragen tegen 50 % voor de bondgenoten en 15 % voor de nieuwe leden van de alliantie. Solana blijkt dus werkelijk de mensen voor dwazen te houden.

Wie er wel een dikke frank zal aan verdienen zijn de wapen-fabrikanten.

Klaus Kinkel, Duits minister van buitenlandse zaken laat een optimistisch geluid horen. Voor het eerst schrijft hij, is de Europese integratie iets anders dan machts-coalities met geweld en tegengeweld. Nu moeten wij onze belofte waarmaken en de bevolking in Midden- en Oost-Europa daaraan laten deelnemen. Europa houdt niet op aan de Oder, noch in geografisch, noch in historisch, cultureel of politiek opzicht. Het artikel verschenen in DS van 25.3 zou een aparte bespreking rechtvaardigen. Wij zullen best nog even wachten want op 17.4 gaat Jeltsin naar Duitsland. Jeltsin is voorstander van een toenadering met Duitsland doch in Rusland zelf heeft hij het niet altijd voor het zeggen.

NAVO moet verdwijnen, niet uitbreiden (zie blz 39)

Jurgen Wiersma stelt zijn opvatting over de wereld die je kan veranderen door uit te gaan van andermans behoeften. Voor hem is de huidige westerse opvatting ook die van de minister van BZ van de V.S. Madeleine Albright, duidelijk achterhaald omdat men er blijft naar streven de anderen te domineren. De auteur is hoogleraar ethiek aan de Universitaire Faculteit van Protestantse Godgeleerdheid in Brussel (DS 6.3.). Wie gelijk heeft in dit debat is natuurlijk overduidelijk en het is even evident dat deze keer nog de dienaren van de machtspolitiek hel zullen halen tenzij…

10 april ’97 Victor Stuyck