Persbericht

De Belgische delegatie, bijeen te Moscou op het Congres der Vredesmachten, hecht er aan de nadruk te leggen op het positief karakter van dit Congres.

Vertegenwoordigers van 110 internationale organisaties en instellingen, alsmede 3.000 personen uit 143 landen namen er aan deel.

De delegatie stelt het bijzonder op prijs dat een brede waaier van problemen die de mens in zijn bestaan direct raken,  in een geest van dialoog en openheid konden worden behandeld. Dit gebeurde in  14 gespecialiseerde commissies.

De rijkdom van de uiteenlopende opvattingen die op het Congres tot uiting kwamen, kreeg ook vorm in de aangenomen standpunten over bepaalde problemen. Toch werd over alle meningsverschillen heen, een eensgezindheid bereikt om van alle regeringen in de wereld een spoedige en gevoelige verbetering van hun politiek van ontspanning, vrede en internationale gerechtigheid te eisen, gebaseerd op het principe van het recht op zelfbeschikking van alle volkeren en vreedzame coëxistentie.

De Belgische delegatie spreekt zich uit om aan de besluiten van dit Congres op het nationale vlak het nodige gevolg te geven. In dit verband zal de delegatie zo spoedig mogelijk opnieuw te Brussel bijeen komen. De delegatie roept alle krachten die met de vrede begaan zijn op, zich in een geest van samenwerking actief in te zetten voor vrede en rechtvaardigheid in de wereld.

Moscou, 31 oktober 1973

Alle hieronder geciteerde Belgische deelnemers sloten zich aan bij deze oproep:

Ignaas Lindemans – afg. A.C.W. direct. Studiedienst A.C.v., Jean-Marie Lepage – dél. Front Com. Synlic. Séd. Rég. SCS, Roger Oosterlinck – afg. A.C.W. – studiedienst KWB, Jules Pollé – dél. M.O.C.-Fraternité et Solid., Michel De Man – afg. A.C.O.D. Oost-VI. – Gew.Secr. ACOD onderwijs, Victor Michel – dél. M.O.C. – prés.nat. MOC, Nick Leynse – afg. A.C.W.-wereldsolidariteit, Walter Weydts – afg. B.U.V.V. – o/voorzitter Provenc. Raad W.VI. – Jean Verjans – dél. M.O.C. – secr.reg. SCC Louise Cuypers – afg. Soc. Vooruitziende Vrouwen Nat. com., Augusta Mazy – dél. Femmes Prév. Social, Maurice Caron – afg. A.C.O.D. – voorz. ACOD onderwijs Gent, Gui Riboux – dél. Com. Vietnam Charleroi – secr. synd. – Gilbert Hubert -afg. I.O.T. – Oxfam Antwerpen, Thérèse Stiévenart dél. Pax Christi, Erik De Bleeckere – afg. BUVV -Vrede, Joseph Gerard – dél. UBDP, Georges De Poovere – afg. Katholieke Jeugdraad – nat.secr. MILAC, Abbé Macquet dél. U.B.D.P., Karel Maes -afg. B.U.V.V., Jean Dubosch – dél. UBDP – avocat, Yves Van de Steen – observator Centrum Uno-recht V.U.B., Paulette Pierson – dél. Com. Soutien lutte contre Col. et apartheid, Leo Madelein – afg. BUVV verantw. werkgroep Kuituur – Dr. Juris Réné Klutz del. UBDP – séc. nat., André De Smet – afg. Vrede-vzw studie en infocentrum voor vrede en ontwikkelingsproblematiek, Abbé Tony Dhanis -Cons. Paix et dévelop., Remy Gillis – afg. K.P.B., Michel Vincineau – rap. com. désarm., Chantal De Smet – afg. Bureau Overlegkomitée Vrouwendag, Annette Pettinger – dél. UBDP, Isabelle Blume -Cons. Mond. Paix – Prés UBDP, Abbé Paul Carette dél. Pacem in Terris, Cecile Goetghebuur – Rolin dél. U.B.D.P., Charles Et. Lagasse – dél. M.I.R., Jean Van Lierde – dél. I.R.G., René Marchan-dandise – dél. M.C.P. komitee voor Europese Veiligheid en Samenwerking – Kanunnik Raymond Goor – Robert De Gendt – Gilbert Mousset. Conferentie van Christenen – Georges Thill.

Personalia

Onze vriend, de cineast Raoul Servais, lid van het beschermcomité van de vzw Vrede, werd in Canada gelauwerd met de twee jaarlijkse prijs “Norman me Laren Heritage”, onze oprechte gelukwensen.

* * *

Te Kortrijk overleed Eugène Vermeulen gewezen-secretaris van de K. R Kortrijk, lid van het A.C.O.D., oud-krijgsgevangene en vredesmilitant.

Aan de familie bieden we onze oprechte deelneming in het verlies dat hun treft.

Afscheid van Irene de Vries

Te Bredene overleed Frederica (Irene) Stern, weduwe van David de Vries.

Irene stond gans haar leven in de bres voor sociale rechtvaardigheid, vrede en in de strijd tegen het fascisme.

Zij was als weerstander erkend vanaf 1 augustus 1940.

Haar echtgenoot, David de Vries, destijds redactiesecretaris van De Volksgazet, werd door de gestapo aangehouden en naar het concentratiekamp van Breendonk en later naar dit van Bergen Belsen overgebracht waar hij omkwam.

Irene werd na de bevrijding secretaris van de legale krant “De Rode Vaan”. In 1949 was ze met Bob Claessens een van de medestichters van de Belgische Unie voor de Verdediging van de Vrede waarvan ze het secretariaat waarnam.

Later zou Irène secretaresse worden in de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) van de Verenigde Naties te Kopenhagen.

Irène de Vries, die na het einde van haar beroepsloopbaan naar Oostende kwam wonen, steunde aldaar de vredesbeweging en nam er aan de activiteiten deel.