Te zot … om los te lopen

I

n Groot-Brittannië heeft de schaarste aan personeel in de materniteiten zo’n een omvang genomen dat, indien er geen complicaties zijn, de vrouwen zes uur na de bevalling reeds de materniteit moeten verlaten.

S

erge Dassault, de Franse vliegtuigbouwer die op dit ogenblik te Brussel terecht staat, verkreeg van zijn rechters dat men voortaan niet meer over de Dassault-affaire zou spreken maar over de Carapace zaak. Naar de naam van het elektronisch afweersysteem (ECM) voor de F 16 gevechtsvliegtuigen die hij aan het Belgisch leger leverde. Volgens Dassault zou het ook zijn intussen overleden moeder geweest zijn die, zonder dat hij er iets van wist, vanuit Genève 90 miljoen frank had overgeschreven die bij de PS en de SP zouden zijn terecht gekomen. En wie dat niet gelooft maakt hij iets anders wijs.

T

ony Blair die, liever dan een Socialistische Internationale, een Forum van het Centrum zou willen uitbouwen is op 21 september te New York samen gekomen met president Clinton, de Italiaanse premier Romano Prodi en de Bulgaarse president Petar Stoianov om over dit project te praten. De Braziliaanse president Fernando Cardoso en Wim Kok zonden hun kat. De Zweede premier Goran Persson, die met een kater zit na zijn verkiezingsnederlaag, bleef eveneens liever thuis. Premier Lionel Jospin, die het initiatief van Blair niet genegen is werd niet uitgenodigd.

D

e diensten van de Amerikaanse president hebben bekend gemaakt dat Clinton zich, eens per week, onder de hoede zal plaatsen van een “spirituele ploeg”. Samen met de eerwaarde heren Tony Campalo en Gordon McDonald zal hij bidden, praten over seksuele bekoringen en de heilige schriften herlezen. De twee beloofden hun best te doen om “de president te helpen te weerstaan aan de bekoringen die hem in het verleden overrompelden”.

H

et weekblad “National Hebdo ” dat aanleunt bij het Front National van Jean-Marie Le Pen prees als oplossing van het migrantenprobleem “de opening van concentratiekampen” aan om er de immigranten in samen te brengen. Met dit standpunt, dat niet veroordeeld werd maar wel bijgetreden door de leiders van het F.N. en J.M. Le Pen persoonlijk, weet men meteen welk vlees men in de kuip heeft. Hoelang gaat de overheid zo iets blijven tolereren ?

D

e gewezen Franse eerste minister Alain Juppé, destijds toen Jacques Chirac burgemeester was, eveneens schepen van financiën van de stad Parijs, wordt er van beschuldigd de initiatiefnemer geweest te zijn van een systeem waarbij destijds verantwoordelijken van zijn partij, de RPR, fictief op de loonlijsten van de stad Parijs werden gezet. Het zou hier om een minimum van achtenveertig per jaar geweest zijn waarbij een bedrag van 80 tot 100 miljoen jaarlijks zou gemoeid zijn. Daarbovenop zou er ook sprake zijn van firma’s die “zachtjes” uitgenodigd werden om militanten van de RPR op hun loonlijst te zetten.

I

n zijn boek “Onze planeet, één wereld” schrijft Willy Claes o.m. “De Amerikanen waren ook niet altijd kieskeurig bij het ondersteunen van anti-communistische bondgenoten. Onder de presidenten Carter, Reagan en Bush heeft het Amerikaanse Congres miljarden dollars uitgetrokken voor de recrutering, training en bewapening van een van de grootste huurlingenlegers om in Afghanistan de Sovjet-Unie te bekampen. De C.I.A. was de manager van deze anti-communistische coalitie samen met zekere moslimstaten uit de Arabische landen”. Dergelijke taal zou je van de “Willy” vroeger zeker nooit gehoord hebben. Beter laat dan nooit …

D

e krant “Los Angeles Times” maakte op 15/9 bekend dat de Dalai Lama en de Tibetaanse regering in ballingschap in de zestiger jaren door de Amerikaanse CIA gefinancierd werden. De Dalai kreeg jarenlang een jaarlijkse subsidie van zes miljoen frank en de regering achtenveertig miljoen per jaar. De krant haalde deze gegevens uit documenten van het ministerie van buitenlandse zaken die begin deze maand vrijgegeven werden. Na het bezoek van Nixon aan China in de jaren zeventig werden deze bijdragen verminderd. Ondertussen kreeg de Dalai Lama de Nobelprijs voor de Vrede en werd hij, als een eerbiedwaardig onafhankelijke “vrijheidsheld” door vorsten en presidenten ontvangen.

H

et Opperste Gerechtshof van Mayance in Duitsland heeft de privé TV. Sat 1 toegelaten een publiciteitsspot uit te zenden van de extreem rechtse Republikaner die ze voordien geweigerd had. In de spot wordt nochtans gezegd dat “de massa van de ononderbroken immigratie vreemde criminelen naar Duitsland heeft gebracht”. En verder “de gewezen kanselier Konrad Adenauer en de gewezen SPD leider Kurt Schumacher vandaag zeker voor de Republikaner zouden stemmen” … Sat 1 was de mening toegedaan

dat de inhoud van de spot “een aansporing tot rassenhaat was en een vorm van laster”. Het Opperste Gerechtshof is van mening dat in deze tekst de wet geenszins overtreden wordt.

I

n zijn uiterst interessant boekje “Les nouveaux chiens de garde” waarin manipulaties door en in de media op een rijtje worden gezet, wijst Serge Halimi, journalist van Le Monde Diplomatique op de ontzaglijke inkomsten van o.m. sommige t.v.-journalisten. Zo vernemen we dat Gerad Carreyrou een jaarlijks loontje heeft van 17 miljoen frank, de sterjournalist Patrick Poivre d’Arvor 36 miljoen frank en de directeur van de redactie van T.V. 1, Patrick Le Lou jaarlijks een loontje opraapt van 44 miljoen.

O

nder de titel “Bedrogenen en bedriegers vormen coalitie” schreef Jan Balliauw, gewezen BRT-correspondent in Moskou, een opinieartikel in De Standaard (3/9) over de Russische economie. Hierin lezen we: “De bedriegers hebben hun partij van de macht, de bedrogenen stemmen op communisten en nationalisten”. En verder: “Spijtig genoeg zijn deze politici (de “hervormers” … bedoelt hij) meestal aan de macht gekomen door handig gebruik te maken van de democratische spelregels die Rusland nu al zeven jaar kent…”. Spreken over democratische spelregels in het Rusland van president Jeltsin waar arbeiders, leraars, gepensioneerden e.a. maanden op hun loon moeten wachten, als ze het dan nog krijgen, is toch nog al ver gezocht.

T

ijdens een bezoek aan Kiev (Oekraïne) op 3/9 j.l. verklaarde de Franse president Jacques Chirac: “De situatie in Rusland is een pijnlijke confrontatie tussen de conservatieve krachten en deze die de evolutie van de wereld kennen. Het belangrijkste, zegde Chirac, is dat Rusland een moderne economische visie heeft, een democratische visie van de maatschappij, een pacifistische visie van de wereld. Het is deze drievoudige visie die in de realiteit door Jeltsin vertegenwoordigd wordt. Ziedaar waarom wij hem al onze steun verlenen” Dat een Franse president zo’n zever vertelt moet ook de Fransen eens tot nadenken stellen.

E

en Amerikaanse historicus Jon Wiener, docent aan de universiteit van Californië, ontdekte bij een onderzoek van het F.B.I. dossier over John Lennon dat de komiek Groucho Marx sinds 1953 op hun zwarte lijst stond. De F.B.I. beschuldigde hem lid te zijn van de Amerikaanse K.P Dit kom je in de VS. tegen als je de naam Marx draagt.