België in de wereld

In deze rubriek brengen we u in telegramstijl informatie over standpunten van ons land in verband met internationale politiek, nieuws over gebeurtenissen waar België of Belgen bij betrokken zijn, of over een bepaald optreden van ons land op de internationale scène.

Wapenexport

Sedert de regeringscrisis van najaar 1991 – toen de VU de regering Martens VIII verliet – worden de vergunningen voor wapenexport gescheiden behandeld volgens de taalrol. Dit wil zeggen dat aanvragen vanuit bedrijven in Vlaanderen en vanuit Brusselse bedrijven die een Nederlandstalig dossier indienen, door een Nederlandstalige minister worden behandeld. De Franstalige dossiers (Wallonië en Bruxelles) komen bij een Franstalige minister terecht. In de vorige regering was dat de Nederlandstalige minister van buitenlandse zaken Eric Derycke, en zijn Franstalige collega minister van financiën P. Maystadt, en nadien diens opvolger J.J. Viseur.

In de nieuwe regering blijft deze regeling van kracht. Louis Michel (Franstalig liberaal), minister van buitenlandse zaken, is aangesteld om de Franstalige dossiers te behandelen. De staatssecretaris van buitenlandse handel, de Vlaamse liberaal Pierre Chevalier, die hiërarchisch onder Louis Michel ressorteert, beslist over de Nederlandstalige dossiers.

Opvolging Solana

België, Nederland en Luxemburg lieten zich opmerken tijdens een vergadering van de NAVO-ambassadeurs die de aanstelling van de Brit Robertson tot NAVO-secretaris-generaal moest bezegelen. De drie ambassadeurs hadden van hun regering geen instructies gekregen rond deze zaak. “Wij willen onze ontevredenheid uitdrukken met de gang van zaken. De grote landen hebben deze opvolging onder mekaar geregeld, en ons pas nadien op de hoogte gebracht. De afwezigheid van officiële instructies is dus een signaal dat we niet echt gelukkig zijn met de gebeurtenissen”, aldus het ministerie van buitenlandse zaken. “Maar Robertson heeft wel alle kwaliteiten voor deze job”.

De voorgaande minister, Eric Derycke, had ook al dergelijke mening regelmatig geopperd: kleine lidstaten zijn evenwaardige leden en moeten als dusdanig kunnen meetellen. De nieuwe baas van de Belgische diplomatie, Louis Michel, lijkt dezelfde weg te willen bewandelen.

Retour naar Afrika

De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel, meent dat België actiever aanwezig moet zijn in Centraal-Afrika. In het verleden was dat veel te weinig het geval. Hij verwijt de Vlaamse socialisten (die de laatste 8 jaar de minister van buitenlandse zaken leverden) dat België zich van Afrika afgewend heeft door hun beleid van “Afrika aan de Afrikanen”. “De lange afwezigheid van ons land betekende een deficit voor de plaatselijke bevolking”, aldus de minister.

Hij pleitte na de dood van twee minderjarige Guineeërs in een SABENA-vlieg-tuig, om hun noodkreet niet onbeantwoord te laten. Hij wil bij z’n Europese collega’s aandringen om een stabiliteitspact voor Afrika (naar analogie met Kosovo) tot stand te brengen. De nieuwe staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking, Eddy Boutmans (Agalev), wil op z’n hoede zijn voor overhaasting en voor een beleid dat koloniale trekjes zou kunnen vertonen. “Wij delen de analyse niet volledig dat Europa het meest bewonderenswaardige continent ter wereld is, en dat Afrika ter hulp moet snellen. Centraal Afrika heeft nood aan tal van stimuli die zijn ontwikkeling kunnen bevorderen, zodat de regio op eigen kracht kan verder evolueren. België kan zijn expertise ter beschikking stellen als het gaat over het aanmoedigen van behoorlijk bestuur, institutionele opbouw, sterkere democratie, rol en betrokkenheid van het middenveld”.

Verder zegt het kabinet Boutmans nog: “Er komt overleg met minister Michel, het zou niet fraai zijn dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking haaks staat op de politieke betrekkingen met Afrika”. (FET)

Ontwikkelingssamenwerking

België had vorig jaar 20,4 miljard BF veil voor haar ontwikkelingssamenwerking. Dat is goed voor 0,36% van het Bruto Nationaal Product. De meest begunstigde landen van de officiële samenwerking waren Ruanda (463 miljoen), Ivoorkust (260 miljoen), Congo (249 miljoen), Bolivië (239 miljoen) en Tanzania (237 miljoen). Een nieuwkomer wordt gevormd door de Palestijnse gebieden die in 1998 164 miljoen toegewezen kregen.

In 1998 was de co-financiering van de NGO’s goed voor 3,3 miljard BR een record. 8,2 miljard ging naar de multilaterale samenwerking. Hierbij gaat het om de Belgische bijdrage aan internationale programma’s van de diensten van de VN, Wereldbank, Europese Unie. De universitaire samenwerking was goed voor 1,2 miljard. Noodhulp kreeg 700 miljoen.

De ontwikkelde landen hebben een belofte gedaan dat ze 0,7% van het BNP aan ontwikkelingssamenwerking zouden besteden.

De nieuwe staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking zei nog in dit verband: “”We zijn er ons van bewust dat we verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van Afrika en andere ontwikkelingslanden. Daarom is het ons echt menens om het budget voor ontwikkelingssamenwerking te verdubbelen van de huidige 0,36% tot minstens 0,7% van het BNP. Dat is niet anders dan een morele verplichting. (…)”

Legeruitgaven

De kosten voor de operatie van het Belgisch leger in het buitenland blijven groeien. In het totaal belopen ze nu zo’n 2,6 miljard BF. Dit is 1,6 miljard meer dan voorzien in de begroting van defensie. België zal z’n troepen in ex-Joegoslavië herschikken door haar eenheid (600 militairen) uit Bosnië terug te trekken en zich volledig te concentreren op Kosovo.

Grote aankopen voor het Belgische leger

Eind augustus gaf het kernkabinet van de Belgische regering groen licht voor de aankoop van antitankwapens van de derde generatie ter waarde van 6,2 miljard fr. De aankoop is een erfenis van de vorige regering. Minister van Landsverdediging, André Flahaut, overliep op het kernkabinet nog drie andere grote aankopen. De Joint Strike Fighter (JSF) ter vervanging van de huidige 72 F16’s (ca. 100 miljard fr.), kust-mijnenvegers (12 miljard fr.) en de Future Large Aircraft (FLA) ter vervanging van de C 130’s (34 miljard fr.). De dossiers zijn gekoppeld aan de goedkeuring van het Plan Middellange Termijn (PMT) voor de legeraankopen van 2000 – 2004, die minister Flahaut in september op de ministerraad zal voorleggen.