België in de wereld – Ontmijning in Kosovo

België besliste om 3 miljoen Bf uit te geven voor de voorbereiding van de ontmijning van Kosovo. Deze bijdrage wordt vrijgemaakt op het budget “noodhulp aan slachtoffers van conflictsituaties” van de begroting van Buitenlandse Zaken. Dit bedrag wordt gestort aan de Dienst van de VN voor Mijnactie (UNMAS). België ligt samen met Canada aan de basis van dit initiatief, dat ook door beide landen volledig wordt gefinancierd. UNMAS wenst voor de duur van zes maanden een deskundige aan te stellen om alles in gereedheid te brengen om onmiddellijk met de opruiming van de mijnen te kunnen beginnen van zodra Kosovo toegankelijk is geworden. Deze deskundige zal contacten leggen met in de regio aanwezige internationale organisaties, onderzoeken welke technologische ontmijningsinstallaties kunnen worden gebruikt en tevens werken met de vluchtelingen zelf.

Participatie KFOR

Het persbericht van de Ministerraad geeft o.m. volgende detailleringen:

1.    België concretiseert haar deelname aan de Kosovo-force als volgt:

  • Één “Battle Group” van 910 militairen, die bestaat uit een gevechtsbataljon (506 militairen) en steunelementen (404 militairen).
  • Een peleton ambulanciers (52 militairen)
  • Een detachement Licht Vliegwezen (99 militairen en 4 helicopters)
  • Een Nationaal steunelement

In totaal gaat het om 1100 personen. Deze troepenmacht kan ingezet worden voor een periode van één jaar.

  • De Ministerraad van 10 juni gaf tevens haar akkoord om de mijnenjagers “Aster” en “Bellis” in te zetten in de Adriatische Zee. In het kader van de luchtoperaties tegen Voormalig Joegoslavië zijn de NAVO-vliegtuigen soms genoodzaakt om voor hun landing (op bv vliegdekschepen) hun niet-gebruikte bommen boven de Adriatische Zee af te werpen. Hiervoor werden speciale zones afgebakend. De mijnenjagers zullen ingezet worden om deze munitie op te ruimen.
  • De Ministerraad heeft akte genomen van de deelnmae van het fregat “Wandelaar” aan de operatie “Visit and Search” in de Adriatische Zee. Zodra de NAVO beslist dat, gezien de vordering van de terugtrekkingen van Servische troepen, het mogelijk wordt deze operatie op te schorten, zal met de NAVO de wenselijkheid van een verdere Belgische deelname onderzocht worden.

4. De hogervermelde deelname aan K-for noodzaakt de regering om de Belgische troepen in de regio te herschikken. In samenspraak met de NAVO en de partners zal dit gebeuren door het afbouwen van de Belgische deelname aan de NAVO-operatie Allied Harbor (Afor) in Albanië.

Kindsoldaten

Donderdag 17 juni werd in Genève gestemd over de Conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie die de ergste vormen van kinderarbeid moet bannen. Een van de punten was een absoluut verbod op het inzetten van kindsoldaten. In de Verenigde Staten worden op de militaire academies evenwel ook jongeren onder 18 jaar gerecruteerd. Washington wil de mogelijkheid openhouden dat deze jonge recruten toch nog op de een of andere manier kunnen worden ingezet tijdens een conflict. België heeft samen met Groot-Brittannië en Nederland, een Amerikaans amendement in die zin mee ondersteund. De voorgestelde eindtekst die uitging van een absoluut verbod is nu afgezwakt. Waarnemers menen dat deze beslissing van de ontslagnemende regering in tegenstrijd is met vroegere uitspraken van Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels die een strenge aanpak van de problematiek van kindsoldaten voorstond.

Amerikaans verlanglijstje

Wil België aantrekkelijker worden voor buitenlandse investeerders moet er wel een en ander veranderen in dit landje. De Amerikaanse Kamer van Koophandel in België pleitte in haar “Foreign Inves-testors’ Agenda” onder meer voor een verlaging van de personen- en vennootschapsbelasting. Deze laatste belasting moet van het huidige 40,17 procent naar maximum 35. Zoniet bestaat het gevaar dat ondernemingen en winsten verhuizen naar landen met lagere belastingstarieven. Concurrentiële belastingstarieven winnen als gevolg van de invoering van

de euro aan belang binnen de Europese Unie als wapen in de strijd om buitenlandse investeerders aan te trekken. Ook moet de crisisbelasting van 3 procent (ingevoerd om België klaar te stomen voor de invoering van de euro) worden afgeschaft en de arbeidsmarkt geflexibiliseerd. Hier stelt men dat afwijkingen van de strikte uurroosters moeten worden toegestaan zonder dat de organen die de werknemers vertegenwoordigen (ondernemingsraad, syndicale delegatie, comité veiligheid) daarvoor altijd hun toestemming moeten geven. Er moeten meer industrieterreinen komen bij zee- en luchthavens en andere economische centra. De administratieve rompslomp dient dringend te verminderen. (FET)

Buitenlandse handel

Voor de eerste drie maanden van het jaar 1999 totaliseerde België 1.569 miljard BF aan export en 1.395,4 miljard import. Dat maakt dus een positieve handelsbalans van 173,6 miljard BF. Voor dezelfde periode van het jaar 1998 bedroeg de export 1.637,6 miljard en de invoer 1.498,1 miljard, of een positieve handelsbalans van 139,5 miljard.

De landen van de Europese Unie vertegenwoordigen 77% van onze export en 70% van de importen. Onze export naar Europese landen buiten de Unie en naar Amerika verminderen. Naar Azië stijgt de uitvoer met zo’n 8%.

Leningen van staat tot staat

Er werden staatsleningen toegekend aan Tanzania voor 86.920.000 Bf en aan Vietnam voor 195.994.187 BF. Het stelsel van staatsleningen moet in het algemeen ontwikkelingslanden de mogelijkheid geven om tegen zeer gunstige voorwaarden Belgische goederen en diensten aan te schaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Het gaat om zogenaamde zachte leningen; ze zijn in twintig gelijke jaarlijkse afbetalingen terugbetaalbaar na een respijttermijn van 10 jaar. De intrestvoet bedraagt hetzij 0% hetzij 2% per jaar. Omdat het Bruto Nationaal Product per inwoner van Tanzania en van Vietnam minder bedraagt dan 1500 dollar (1997) worden renteloze leningen toegekend.