Vrede duurder dan oorlog

De kosten voor 10 weken NAVO-krieg-spiel in Joegoslavië worden op 7 miljard $ US geschat.

Volgens John Liewellyn, economist bij Lehman Brothers, kostte het NAVO optreden iedere dag de som van 100 miljoen $ US. Deze kosten worden voor het grootste deel gedragen door de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk.

Men schat de kosten voor de VS in de NAVO-actie tegen Joegoslavië op zowat 3 miljard $ US. In deze som is de zogenaamde “peacekeeping”-strijdmacht niet inbegrepen. De VS heeft reeds de goedkeuring gestemd voor bijkomende militaire uitgaven in Joegoslavië ten bedrage van 6 miljard $ US voor dit jaar. Een kruisraket kost 1 miljoen $ US. Anti-tankmunitie kost 130.000 tot 300.000 $ US.

Laser geleide bommen kosten 300.000 $ US.

De kosten voor 7.000 VS-soldaten bedragen 3,5 miljard $ US.per jaar. Voor Duitsland zal de kostprijs voor zijn 8.500 soldaten oplopen tot 310 miljoen $ US.

Voor Groot-Brittannië bedragen de bijkomende militaire uitgaven voor het Kosovo-avontuur 161 miljoen $ US of 100 miljoen £.

De wederopbouw van Kosovo wordt geraamd op 5 miljard $ US. De EU schat het prijskaartje voor de ganse Balkan op 30 miljard $ US.

Volgens het IMF hebben Albanië, Bosnië, Bulgarije, Macedonië, Roemenië 2,2 miljard $ US aan hulp nodig.

Voor een KFOR troepenmacht van 60.000 soldaten schat men het prijskaartje op 30 miljard per jaar, de kosten voor zg. humanitaire hulp en bijstand niet inbegrepen. Voor de eventuele 27.000 VS-soldaten in Kosovo heeft men de kosten op 200 miljoen

$ US per maand geraamd of 2,4 miljard $ US voor een jaar. Indien Washington de troepenmacht van de VS op 4.000 manschappen zou beperken dan nog lopen de kosten op tot de som van 2 miljard $ US op jaarbasis. Indien er 120.000 NAVO-troepensterkte zou moeten ingezet worden dan wordt het prijskaartje geraamd op 60 miljard $ US op jaarbasis.

Volgens Clinton zou Europa vooral de kosten van de wederopbouw moeten financieren.

Servië wordt van iedere hulp voor de wederopbouw uitgesloten zolang Milosevic aan het roer van Joegoslavië staat. Dit is een duidelijke inmenging in de interne aangelegenheden van Joegoslavië: wanneer men het cru stelt is dit een duidelijke oproep om de stabiliteit van Servië te verstoren, hetgeen de deur opent voor nieuwe problemen in het land. Romano Prodi schat de kostprijs voor de ganse regio (de buurlanden inbegrepen) tussen de 5 tot 6 miljard $ US per jaar gedurende minimum zes jaar.

België

Voor België zal de kostprijs voor haar deelname aan de NAVO-agressie op zijn minst 4,2 miljard fr of 104,11 miljoen euro bedragen. Dat betekent dat men deze uitgaven niet kan dekken door het voorziene defensiebudget. De defensie-uitgaven bedroegen 1,6 miljard fr, voor het uitbreken van het conflict in Kosovo en de Belgische participatie. Het is sedert geruime tijd duidelijk dat het jaarbudget van 1 miljard dat men ingeschreven heeft voor de buitenlandse opdrachten van de Belgische strijdmacht ruimschoots zal overschreden worden . Het ministerie van landsverdediging tracht deze bijkomende uitgaven onder controle te krijgen  door militai-

re activa te realiseren , d.w.z. door de verkoop van eigendommen en terreinen, door verschuivingen in de uitga-veposten van het departement, of door het optrekken van de begroting van landsverdediging.We kunnen gerust stellen dat het geld van landsverdediging zal opgetrokken worden om onze deelname in het NAVO-krieg-spiel te bekostigen. Dit ten koste van andere sectoren in de regeringsbegroting of door andere bronnen van inkomsten die we met zijn allen zullen moeten ophoesten.

NAVO-Lidstaten – Europa

Bij al dat cijferwerk moet men zich de vraag stellen hoe groot de financiële draagkracht van de NAVO-lidstaten is, meer speciaal van de Europese om hun deel te betalen van de Navo-ope-ratie tegen Joegoslavië. In werkelijkheid vormen de directe kosten nog niet het hoofdprobleem. Voor de Euro-landen komt de rekening op economisch vlak hard aan. Zo heeft het conflict een grote invloed op de wisselpariteit van de euro op de internationale financiële markten. De pas geïntroduceerde munt is sedert haar invoering en vooral tijdens de laatste twee maanden in waarde gedaald.

Wat zal de weerslag zijn op het toerisme, het transport, vervoer per spoor, baan en vliegtuig, hoe groot is het vertrouwen van de verbruiker in West-Europa?

De bekoeling van de relatie tussen Rusland en de EU zal zich ook laten merken in onze economie. Vele economische sectoren zien Rusland als een expansiegebied. Als Moskou zich nog meer afkeert van het Westen, dan verliezen we een belangrijke afzetmarkt en investeringszone voor onze economie.

(A.U.)