DE ACTIE TEGEN DE E.D.G. IN HET ANTWERPSE

In het Antwerpse hebben 1 liberaal mandataris, 3 C. V. P.-volksvertegenwoordigers en al de socialistische leden van de Kamer tegen de bekrachtiging van de E.D.G. gestemd. Het Comité van de B.U.V.V, houdt er aan deze Volksvertegenwoordigers hulde te brengen. Het heeft hen trouwens in die zin een brief geschreven en een manifest verspreid, dat opgesteld werd in dezelfde geest.

Verschillende factoren kunnen aan de basis van de houding der Antwerpse Kamerleden liggen. Maar het lijdt geen twijfel, dat de openbare opinie, dat het algemeen verspreide klimaat van vijandigheid tegen de gedachte van de Duitse herbewapening, veel gewicht in de schaal geworpen hebben.

Het is daarbij zeker, dat de B.U.V,V. een belangrijke rol gespeeld heeft bij het alert er en van de openbare mening. Laat ons in een kort overzicht de voornaamste activiteiten in ogenschouw nemen.

Een autotocht met spandoeken trok door de straten van Antwerpen en heeft, dank zij het brutale optreden der politie, veel opzien gebaard. Een wagen, omgebouwd tot Duitse tank, is t’allenkante verschenen op de meest onverwachte ogenblikken. Twee propa~ gandastoeten werden georganiseerd. Aan de bedrijven hadden een paar Openluchtmeetings plaats. Een paar honderd affichen werden aangebracht. Er werd ook « gesandwicht » met affichen.

Er is gekalkt geworden op  het aanwervingsbureau van de dokwerkers, zo groot en zo hoog, dat het een geweldige sensatie verwekte. Gekalkt werd er ook in Borgerhout en op de wegen in de Kempen. Ruim honderdduizend manifesten van allerlei aard zijn onder de bevolking verdeeld geworden. Bij de scheepsherstellers en de dokwerkers werd een referendum ingericht, dat schitterende resultaten opleverde. In Antwerpen werden referendums ge houden in de Balansstraat, in de Half maanstraat en op Noordschippersdok. Ook in Deurne en Ekeren greep een referendum plaats. Wanneer wij de resultaten van bovenstaande steek~ proeven samenvatten, dan komen wij tot volgende procenten : 89 % tegen de E.D.G., 0,60 % voor en iets meer dan 10 % blanco.

Al de mandatarissen kregen een schrijven van het Comité der B. V. V. V. Scheepsherstellers en dokwerkers stuurden een brief met het resultaat van hun referendum aan de leden van Kamer en Senaat. Een delegatie van scheepsherstellers meldde zich aan bij de Volksvertegenwoordigers Mevr. Schróeiens, en de Heren Craeybeckx, Detiège, Eekeleers, Joris en Van Cau welaert.

Het Antwerpse voorbeeld heeft bewezen, dat de openbare opinie een kracht is, op voorwaarde dat ze zich gelden laat. De B.U.V.V. is dan ook besloten de strijd met enthousiasme voort te zetten. De E.D.G. is nog geen voldongen feit in ons tand. Nog moet de Senaat zich uitspreken. Vele Senatoren beginnen te aarzelen. Dagelijks zijn er feiten op internationaal plan, die tot nadenken en voorzichitgheid aansporen. De tijd werkt voor ons, op voorwaarde, dat wij gedurende die tijd werken.

Reeds werden de senatoren Craeybeckx en Lilar bezocht. Wij laten niet los. De referendums gaan voort. In een paar straten van Seefhoek luidde de uitslag : 78 tegen en 10 blanco; in enkele straten van de Vierde Wijk stemden 78 tegen, 2 voor en 5 blanco; in een diamantbedrijf te Borgerhout waren er 3$ stemmen tegen, 3 voor en 11 blanco; in de Kammenstraat te Essen, vlak tegen de Nederlandse grens, telden wij ; 76 tegen en 10 blanco.

Zo is de stand midden December 1953. Maar daarachter komen er nog.. Waar men ook gaat, overal telkens weer wordt het de bevestiging van hetzelfde : onze bevolking wil de E.D.G. niet, ons volk wil de vrede.

L. MICHIELSEN.

Vrede, 1953