De bedriegers bedrogen

Europese Beweging houdt verkiezing in Verviers en Roeselare

De verkiezingen die op 20 December laatstleden te Verviers en te Roeselare werden ingericht door de «Europese Beweging», gaven niet precies de resultaten waarop de inrichters hadden gehoopt. ‘Want de: wijze waarop zij de zaak hadden inge kleed liet hen, naar hun mening toe zekere hoop te koesteren.

Bijvoorbeeld werd aan de kiezers gevraagd met ja of neen te antwoorden op een vraag die de hoofd kwestie volledig verbloemde. Zij luidde namelijk al dus: «Meent U dat de Europese volkeren bepaalde gemeenschappelijke belangen voortaan gezamelijk dienen te behartigen, en wenst U daartoe een VERENIGD EUROPA onder een EUROPESE OVERHEID en met een DEMOCRATISCHE VERTEGENWOORDIGING, te omschrijven in een EUROPESE GRONDWET ?»

De doorsnee-kiezer wordt immers niet verondersteld te weten, dat. nazi-generaals die nog geen zeven jaar geleden terecht stonden voor het doen afslachten der bevolking van hele dorpen, in deze «Europese Overheid», dé eerste viool zouden spelen. Verder werd door de inrichters in hun propagandablad, dat «verenigd Europa (alles tesamén uit zes landen bestaande) voorgesteld als een tafeltje dek je, waar welstand de plaats zou innemen van de werkloosheid. En in verband daarmede brachten ze het Shumannplan voor dé dag «dat reeds één grote markt geschapen heeft van 1555 milljoen verbruikers»… zonder te spreken van de met sluiting bedreigde Belgische koolmijnen en de onophoudelijke stijging van de kolenprijzen.

De dag na de verkiezingen brachten de bladen de grote overwinning niet op de eerste bladzijden maar binnenin en met zulke onopvallende koppen dat men er4 moest naar gaan zoeken, en dat om een meerder-heid van 83% ja-stemmen te Roeselare en 75% te Verviers aan té kondigen. Ze waren er blijkbaar zelf niet érg fïer op.

Want inderdaad, zó het stemmen niet verplichtend doch naar believe is, en de tegenstrever minstens de onthouding heeft gepropageerd, hoe kan men dan bij het uitrekenen der resultaten de 6.500 onthoudingen van Roeselare en de 10.000 van Verviers eenvoudig weg negeren?

Voor ons is de uitkomst gans anders : op 27.382 opgeroepen kiezers te Verviers stemden er slechts 12.878 JA, hetzij 47% – op 20.334 kiezers te Roeselare stemden er 11.464 JA, hetzij 56%.

In plaats van zich duidelijk uit te spreken over de draagwijdte der verkiezingsvraag, wat hen van verschillende zijde gevraagd werd, o.a. door het Katholieke blad «La Libre Belgique», de HH. P. Struye en Henri Rolin, hielden de heren van de Europese Beweging de dubbelziningheid in stand. Het is dus duidelijk, dat ze bij verrassing een stemming hebben willen uitlokken die ze achteraf hadden kunnen aanwenden bij de bespreking der netelige E.D.G. kwestie voor de Senaat. Tijdens de verkiezingscampagne zijn ze, in antwoord op de tegenpropaganda, verplicht geweest te laten doorschemeren, dat inderdaad de E.D.G. hun hoofdbekommernis is.

En zo zijn ze in hun eigen valstrik gelopen. Voor de E.D.G. hebben ze slechts 47% van de stemmen bekomen te Verviers en 56% te Roeselare. En deze cijfers zouden er ongetwijfeld nog bedenkelijker hebben uitgezien indien de kiezers niet opzettelijk op een dwaalspoor waren gebracht.

Vrede, februari 1954