CHINA en de Pers

Daily Express -Het Britse conservatieve dagblad «Daily Express» van 26 Januari beveelt de Engelse regering en inzonderheid Anthony Eden aan een plaats voor China op de Berlijnse Conferentie op te eisen. Het blad schrijft o.m.: «Een regeling voor de vraagstukken van het Verre Oosten kan niet bereikt worden zonder China».

Volksgazet – De editorialist van de chroniek «Buitenlandse Politiek» in «VOLKSGAZET» van 5 Februari schrijft: «Door de weigering van de Westerse ministers van Buitenlandse Zaken te Berlijn om een vijf landenconferentie, met deelneming van China, op touw te zetten, is niet het laatste woord gezegd over de positie van Peking in de moderne internationale conjunctuur. Dhr. Molotov heeft geen enkele inspanning moeten doen om argumenten te vinden, die pleiten voor de erkenning van China. Daarvoor zorgt de geschiedkundige evolutie zelf, voor al wie ogen heeft om te zien en hersenen om te redeneren. Het is een onloochenbaar feit dat het moderne China een mogendheid geworden is, waarmede reeds moet rekening gehouden worden. Zijn macht is reëel en even zeker staat het vast, dat het in de komende jaren bij de uitbreiding van zijn economie beroep op ons zal doen, evenzeer als wij het zullen nodig hebben».