Wereldwijd tegen de EDG

IN ALLE  LANDEN…
BIJ ALLE VOLKEREN… IN GANS DE WERELD…

In de USA
Personaliteiten  uit verschillende staten   verklaren ‘zich   voor   «onder-handelingen in een geest van wederzijdse  toegevingen».   Bij  de  ondertekenaars – van   deze   verklaring  bevinden zich o.a. de gewezen gouverneur  van. Minnesota,  A.   Benson,  een  gewezen Congreslid J.R.  Berndrd; verder   letterkundigen,    journalisten   en professoren,   alsmede   Th.   Rosebury, bacterioloog en schrijver van «Vrede   of  Pest».

IN ITALIË … verwerpt   de   openbare   opinie   de E.D.G.
De tiende verjaring van de Weerstand werd dit jaar met grootse plechtigheden in gans het land herdacht.
Te   Napels  verzette  de  bevolking zich tegen het Amerikaans  plan in deze havenstad een basis voor atoom-   wapens aan te leggen. — Te Livorno en Ravenna trachtten de bewoners te verhinderen, dat zou overgegaan worden tot de aanleg van Amerikaanse militaire vliegvelden.

TE  SANTIAGO  IN  CHILI
Baltasar Castro, -Voorzitter der Kamer van Volkvertegenwoordigers, bracht in Januari verslag uit over de  zitting van, de Wereldvredesraad te Wenen. Tienduizend personen verdrongen zich in het grootste theater van de Chiliaanse hoofdstad om vol geestdrift dit verslag te aanhoren en toe te juichen.

IN ENGELAND
Laat ons de culturele uitwisselingen vermeerderen tussen Groot-Brittannië en China.
Engelse   geleerden   en   kunstenaars verklaarden:   Wij  hebben  een  grote bewondering- en   een   diepe   eerbied voor  de   kunstj       en  van   de   oude Chinese    beschaving,    waarover  wij nog veel kunnen leren.   Wij  voelen in het bijzonder de  noodzakelijkheid aan,   meerdere inlichtingen   te   ontvangen over  de wetenschappelijke werkzaamheden van het China van vandaag.

Wie ondertekenden deze verklaring?
Sir P. Abercrombie, ere-professor aan de Londense Universiteit en Voorzitter van de Internationale Vereniging voor Architecten; Lord Boyd-Orr, lid van de Royal Society; CA. Coulson, professor aan de Universiteit van Oxford; A. John, lid van de Koninklijke Academie voor Schone  Kunsten, e.a.

IN INDONESIË 
Een groots Vredescongres werd ge houden te Djakarta. De afgevaardig den werden ontvangen door Achmed Soekarno, president van de Indone sische Republiek. Een Vredesraad van 56 leden werd verkozen, onder wie professoren, ministers, parlementairen, leiders bij politieke en arbeiders bewegingen… In Indonesië ondersteunt de vredesbeweging de onafhankelijkheid der volkeren.

EN IN FRANKRIJK?
De strijd voor de Vrede in Frank rijk staat meer dan ooit in het teken van de strijd tegen de E.D.G.   Stu denten van verschilende  hogescholen hebben daarover te Parijs een open baar debat ingericht. Hier namen o.a.. het woord: Claude Bourdet, directeur van    «L’observateur»,     R.   Capitant,  gaullist,   gewezen   minister,   G.   Cogniot,     communistisch    volksvertegenwoordiger, de bekende schrijver J.P.. Sartre, en anderen. — Honderden personaliteiten van al-Ie gezindheden roepen de bevolking op bij de parlementairen aan te dringen, dat zij de verdragen van Bonn en Parijs verwerpen. En de Franse toneelkunstenaars? Wie kent niet Bernard Blier, Yves Montand, Annette Poivre, Simone Signoret J.P. Le Chanois, Louis Da-quin? Zij allen betuigen zich in een manifest dat door 200 kunstenaars, techniekers en werklieden van de film- en toneel wereld ondertekend werd.

Vrede, maart 1954