Helsinki, hoop der volkeren

PARIJS,1949 … WARSCHAU,1951 … WENEN,1953…
HELSINKI, 22 MEI 1955

Een stijgende lijn Wereldvredesbijeenkomsten, zoals de geschiedenis er nooit gekend heeft. Steeds worden zij machtiger, vertegenwoordigen zij ruimere bewegingen, vinden zij dieper weerklank bij de volkeren van de ganse aarde,wegen zij zwaarder door op het verloop van het wereldgebeuren. In alle landen van de wereld maken vredesstrijders zich klaar om, gemandateerd door honderdduizenden en miljioenen de vredesboodschap in de Finse hoofdstad te gaan verkondigen.
Te Helsinki zal de kwestie van het verbod der atoomwapens als voornaamste punt op de dagorde staan.
Waarom is dit vraagstuk vandaag het belangrijkste ?

 1. Het destructievermogen van de waterstofbom neemt van dag; tot dag schrikwekkend toe..
 2. De gevolgen- op langere termijn der vrijgemaakte radioactiviteit worden door de geleerden als bedreiging voor de komende geslachten erkend.
 3. De techniek van het werpen der atoomwapens – getelegeledeerde raketten 3 die sneller gaan dan de klank – maakt fantastische vorderingen  en schakelt doeltreffende verdediging uit.
 4. De ontwapeningsconferentie van Londen schijnt eens te meer in het slop geraakt te zijn.
 5. De wedloop in atoomwapens dreigt onstuitbaar te worden.
  • In het raam van de NATO is men bezig gans West-Europa tot atoombasis op te richten,
  • Het zijn de Nato-generaals die zonder de instemming der regeringen, over de aanwending mogen beslissen.
  • Het herwapende West-Duitsland krijgt eveneens beschikking over atoomwapens
  • W.Churchill heeft aangekondigd dat Engeland de waterstofbom gaat – vervaardigen en de Franse premier Faure is een ogenblik hetzelfde zinnens geweest.
  • Op Formosa liggen de atoomwapens klaar.
  • In de Nevadawoestijn gaan de proefnemingen aan de lopende band verder.
  • De illusie, dat de Sovjet-Unie ten achter zou blijven in zake atoomwapens,wordt niet meer gedeeld door diegenen die op de hoogte zijn van de ware toestand.

Indien de voorbereidingen zo gevaarlijk gevorderd zijn dan is het bewustzijn van het gevaar nog duizend maal meer tot ontwikkeling gekomen.Dat atoomoorlog totale zelfmoord zou betekenen, daarvan is nu zo. wat iedereen overtuigdiop dat punt staan wij, zelfs in België, als B.U.V.V. sinds lang niet meer alleen. De klaarblijkelijkheid van de feiten heeft zich hier laten gelden.
Maar tevens ontwikkelt ziclf volgende, illusie bij millioenen mensen; “als het zo is, als de atoomwapens niemand of niets sparen, dan zullen de staatslieden zelf er voor terugdeinzen deze wapens in te zetten”.

Wij zeggens gevaarlijke zeer gevaarlijke illusie! Als  de oorlog uitbreekt, zal hij van de eerste tien minuten af een atoomoorlog zijn,vermits het zover gekomen is, dat de atoomwapens de basis van de ganse strategie geworden zijn. Als men niet zinnens was de A- en H-bom te gebruiken, dan zou men ze niet tot basis van de ganse strategie gemaakt hebben, dan zou men niet die koortsachtige wedloop kennen, die vandaag allesoverheersend is, dan zou men zich bereid verklaren tot verbod van deze wapens en het standpunt van de Wereldvredesraad desbetreffende aanvaarden.

Het lijdt geen twijfel, dat alvast in Amerika er staatslieden en militairen zijn – wij zeggen het over hen, omdat zij het zelf zeggen – die de illusie hebben de tegenstrever uit te schakelen door een ‘enorm massale verrassingsoverval’. De Blitz-krieg met totalitaire verdelgingswapens spookt in hunne hoofden. Het is onze overtuiging dat zij zich vergissen. Maar Hitler heeft zich eveneens vergist. Dat heeft hem niet belet van te beginnen.

Er is maar een waarborg tegen krankzinnige oorlogsdrijvers. Hen tegenhouden nog tijdens de voorbereidingsactiviteiten.
Er is maar één macht daartoe in staat: een sterke vredesbeweging.

De Oproep van Stockholm heeft destijds de moordenaarshand van Arthur weerhouden.
HELSINKI moet een krachtsbundeling van zoveel vredeswil worden, dat de mensheid verlost worde van de thermonucleaire dreiging.

ILLUSTRATIE

Deze affiche, de Wereldvredesbijeenkomst van HELSINKI aankondigend, werk van de kunstenaar Hans Erni, zal weldra in alle landen ter wereld te zien zijn.

Vrede maart 1955