25 jaar geleden Vrede

Amerika: Geld en Patriottisme

Materialistisch ingestelde machten zien in het mensdom een veestapel. Tegenover de internationale der werkende staat een veel machtigere kapitalistische internationale. Deze voelt zich niet geroepen om mens en wereld te DIENEN, maar om er aan te VERDIENEN. .. ook in oorlogstijd! Zij kennen geen grenzen.

Dat blijkt nu ’n boekje wordt opengedaan over de ITT (waar Spaak zijn diensten aan ging verlenen en een Simonet ook belangen bij had) die in 93 landen 400.000 tewerkgestelden heeft en in 1972 400 miljard omzette! De Engelse journalist Anthony Sampson onthulde in de Am. New York Times dat deze Mij. van 1933 tot 1945 de nazi’s ondersteunde maar deel nam aan de bewapening ervan! Het geld heeft geen reuk en patriottisme is goed voor de snullen! De ITT verdiende aan de Folcke-Wulff vliegtuigen die schepen van de geallieerden bombardeerden!!

De flirt met de nazi’s begon op 3 augustus 1933, zes maanden na Hitlers machtsovername! In zijn villa bij Berchtesgaden ontving Hitler toen twee Amerikaanse industriëlen: Osthenes Behn, oprichter en eigenaar van ITT, en Banhier Henry Mann, de Amerikaanse manager van ITT in Duitsland. Dra vond Behn een goede raadsman voor zijn uitbreidingsplannen in de persoon van Wilhelm Kemplee, Commissaris voor Economische Zaken der Rijkskanselarij (In Nürenberg in ’49 tot 10 jaar veroordeeld wegens oorlogsmisdaden!). De ITT bewees Göring een bijzondere dienst: in ’38 verwierf Lorenz 28 aandelen van de Folcke-Wulff werken, waarvan het grootste deel der winst aan de Amerikaanse ITT had kunnen overgemaakt worden! De enige macht die gediend werd was: de internationale ITT! Ze verdiende tijdens de oorlog aan slachtoffers die Hitler maakte! Waarschijnlijk, zegt Samson, wist Roosevelt over die relatie van ITT met de Duitsers! De verstandhouding was zo goed dat Behn in ’41 uit het met Duitsland verbonden Roemenië met de hulp van Nazifunctionarissen 13,8 miljoen dollar “innen” kon als schadeloosstelling voor onteigende ondernemingen!

Toen de krijgsgod de nazi’s minder toelachte, veranderde ITT in een patriottisch organisme. ITT directeurs marcheerden mee in U.S.-generaalsuniform! In ’45 gingen ze Thüringen (door de Russen bezet gebied) bezetten en voerden de Focke-Wulf werken naar het machinepark in het westen! Toen nam de ITT de Duitse bezittingen in eigen regie. Ze bouwden een nieuw imperium op van 40 firma’s met 60.000 tewerkgestelden en een omzet van 4 miljoen mark.

Hadden de Duitsers gewonnen, dan stond ITT zuiver, nu de Ami’s wonnen, stonden ze ook zuiver! Zo zuiver zelfs dat de ITT, als Amerikaanse firma, in ’67 van de Amerikaanse regering 27 miljoen dollar losmaakte als vergoeding voor door bommen verwoeste Duitse ITT fabrieken! Geen wonder dat de ITT sommen ter beschikking stelde om Nixon te laten herverkiezen (zoals het Watergate-schandaal uitbracht). Het was haar 400.000 dollar waard om ontslagen te worden van rechtsvervolgingen wegens drie aanklachten van Trustvorming! In de lente van ’73 werd nu publiek dat de ITT de Amerikaanse regering 1 miljoen dollar had aangeboden om met de hulp van de CIA (voor alle vuile werkjes “pro patria der kapitalisten” bereide Geheime Dienst) om de herverkiezing van Allende te beletten en de onteigening van haar bezittingen te verhinderen! “De ITT schijnt meer een regering dan een firma te zijn”, besluit de New York Times! Nou, dat is toch overal zo, of bewijst het geharrewar rond Ibramco dat weer niet!

Geert GRUB juni 1973