België in de wereld

In deze rubriek brengen we u in telegramstijl informatie over standpunten van ons land in verband met internationale politiek, nieuws over gebeurtenissen waar België of Belgen bij betrokken zijn, of over een bepaald optreden van ons land op de internationale scène.

Algemene Vergadering VN

In zijn toespraak tot de A.V. op 22 september 1998 zie onze minister Derycke onder meer dat iedereen de Secretaris Generaal de nodige middelen moet helpen geven om van de VN een efficiënt instrument te maken. “België behoort tot de meerderheid van de lidstaten die pleiten voor een versterking van het gezag van de Veiligheidsraad. Ons land heeft z’n standpunt duidelijk uiteengezet: een gelijke uitbreiding van het aantal permanente en niet-permanente leden, betere vertegenwoordiging van de verschillende regio’s en souvereine beperking van het vetorecht in vooraf bepaalde omstandigheden. Het vetorecht is een onevenredig privilege wanneer het toegepast wordt ten nadele van de ganse internationale gemeenschap.(…) Het is inderdaad nogal verbijsterend dat een minderheid van lidstaten de evolutie in de internationale betrekkingen in de afgelopen 50 jaar naast zich neerlegt, maar dan wel een eersterangsrol opeist in het behoud van de internationale vrede en veiligheid…” En nog: “België meent dat de staten met achterstallige betalingen de internationale gemeenschap in haar geheel schade berokkenen.(…) Wie vanop deze tribune spreekt, kan niet beweren gehecht te zijn aan de waarden van de VN. zonder de financiële verplichtingen te aanvaarden die gepaard gaan met het lidmaatschap, met name de volledige en onvoorwaardelijke betaling binnen de gestelde termijn.”

Belgische F16’s voor Kosovo

België stelt zes F16-gevechtsvliegtui-gen ter beschikking van de NATO voor een eventuele interventie in Kosovo. De toestellen zullen worden gelegerd in Villafranca, Italië, waar België nu al 4 F16’s heeft in het kader van de Nederlands-Belgische eenheid voor de NATO-troepenmacht in Bosnië.

OESO verkettert Belgisch ‘model’

Een greep uit de Oeso-aanbevelingen:

  • Lonen: de CAO’s verplichten ondernemingen tot loonniveaus die niet te rijmen vallen met de productiviteit. Er moeten uitstapregelingen komen om lagere lonen te bedingen.
  • Tewerkstelling: het minimumloon is van die aard dat het jongeren en ongeschoolden uit de arbeidsmarkt dringt
  • Indexering: ligt helemaal buiten de OESO-lijn; de Belgische regering verontschuldigt zich met de mededeling dat het belang ervan werd teruggeschroefd door de wet op de competitiviteit en de loonnorm.
  • Werkloosheid: de periode van recht op uitkeringen is veel te lang; deze moet worden ingekort en meer mensen moeten worden uitgesloten van het systeem
  • Prepensioen: de leeftijd van 58 jaar zou omhoog moeten, en de regels moeten verstrengd worden of afgeschaft, en vervangen door gesubsidieerde loonsystemen.
  • Vooropzeg: de vooropzeg is veel te lang wat de bedienden betreft. De regering talmt met maatregelen om deze periode in te korten en de kortere opzegtermijnen van de arbeiders te veralgemenen.

Budget ontwikkelingssamenwerking

De begroting voor Internationale Samenwerking voor 1999 neemt toe met 4%, daar waar de norm voor het geheel van de federale begroting was vastgesteld op 1,4%; d.i. een begroting van 22,8 miljard Bf tegenover 21,9 dit jaar.

De voorbije jaren gaf België steeds minder uit aan Internationale Samenwerking, om in 1998 op een historisch dieptepunt te vallen van 0.31% van het BNP.

Doorheen de jaren ontstond een “stuwmeer” van meer dan 10 miljard BF. Dat is geld dat reeds werd beloofd aan landen uit het zuiden maar nog niet werd uitgegeven. Met de oprichting van de Belgische Technische Coöperatie zal het wegwerken van dit stuwmeer sneller verlopen, aldus nog het kabinet.

Gezien de verplichtingen t.a.v. multilaterale organisaties en indirecte actoren, zal de 900 miljoen BF extra echter weinig ruimte bieden voor bijkomende initiatieven.

“In het licht van de wereldwijde voortschrijdende armoede is dit niet echt hoopgevend”, besluit staatssecretaris Moreels.

Lichte wapens (I)

(zie ook toppunt, blz. 7) Op de internationale conferentie “Duurzame ontwapening voor duurzame ontwikkeling: het proces van de lichte wapens” zei minister van buitenlandse zaken, dhr E. Derycke : “We moeten de moed hebben om het probleem van de verspreiding van lichte wapens in de Balkan onder ogen te zien. In Albanië alleen al zouden zo’n 600.000 lichte wapens circuleren. De VN wil het inleveren van wapens koppelen aan programma’s voor jobs en gemeenschapsontwikkeling. Ik zal de Belgische Ministerraad vragen om een substantiële financiële bijdrage aan dit UNDP-programma te leveren.”

Lichte wapens (II)

Op deze zelfde conferentie stelde staatssecretaris Moreels het volgende voor. “Aangezien vele waarnemers menen dat overtollige stocks van wapens één van de grondoorzaken is in het aanwakkeren van gewelddadige conflicten, werden er in Mozambique, El Salvador, Cambodja, Liberia,… wapenterugkoopprogramma’s opgezet. Deze uitstekende manier om wapens in te zamelen en vervolgens te vernietigen, moet aangemoedigd en versterkt worden. Hiertoe wil ik u een nieuw initiatief voorstellen dat door ons in samenwerking met de Minister van Financiën werd uitgewerkt. Het betreft meer in het bijzonder het verlenen van een bijkomende schuldverlichting in ruil voor het inleveren van overtollige wapens, de zogenaamde “debt for armscollection swap”. Dit idee werd reeds voorgelegd aan de Wereldbank die het nuttig acht en verder bestudeert. België zal dan ook het nodige doen om in samenwerking met de Wereldbank binnen afzienbare tijd tot een praktisch voorstel te komen.”