Eerlijkheidshalve

Van 05 tot 11 mei jl. verbleef een delegatie uit Vlaanderen, samen met een afvaardiging uit Frankrijk (40 personen) en uit de USA (82 personen), te Bagdad (Irak). Het doel van deze samenkomst was na te gaan welke gevolgen het opgelegde embargo van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties met zich meebrengt voor de Iraakse bevolking op sociaal, economisch en cultureel vlak. Tot slot van de samenkomst werd de “OPROEP VAN BAGDAD” met algemeenheid van stemmen goedgekeurd. De Belgische delegatie begroet met instemming de actie ondernomen door twee parlementsleden van de PSC, nl. de heren Jacques Lefèvre en Jean-Jacques Viseur. Zij hebben in de kamer een voorstel van resolutie ingediend, die de Belgische regering vraagt diplomatieke acties te ondernemen samen met de Europese Gemeenschap om het embargo dat Irak treft op te heffen. Dit voorstel volgt op het bezoek van de Vice-Premier van Irak, de heer Tariq Aziz aan Rome, Parijs en Brussel in de 2de helft van mei jl. We verwijzen hierbij naar de verklaring van de paus waaruit blijkt dat deze zich resoluut tegen het embargo uitspreekt.

De Belgische delegatie wenst in herinnering te brengen dat UNICEF officiële cijfers heeft gepubliceerd waaruit blijkt dat maandelijks 6000 tot 7000 kinderen in Irak sterven ten gevolge van ondervoeding en een absoluut gebrek aan geneesmiddelen.

Er is de verklaring van de heer Alain Lejeune, vice-voorzitter van het Rode-Kruis van België (Franstalig landsdeel): “(…) De kindersterfte is 5 keer groter dan in 1989. (…) In mijn armen hield ik kinderen van 6 maand oud die 2,5 kg wogen”.

Zoals de vice-premier Traiq Aziz in een interview van 23 mei jl. aan “De Morgen” en “Le Soir” verklaarde: “Het sanctiebeleid is een pure genocide”.

De Belgische delegatie vraagt dat de actie van de twee PSC-Volksvertegen-woordigers zou worden gesteund, en dat de publieke opinie, tot welke godsdienstige, filosofische of politieke strekking ze ook behoort, de stem zou verheffen om de geplande volkerenmoord aan te klagen en te verhinderen.

Boodschappen  kunnen  desgewenst

gestuurd worden aan:

BELGISCHE DELEGATIE IRAK,

p/a: Clarastraat 16,

8000 Brugge

Tel. + fax: (050) 34 14 21

Oproep van Bagdad

“Op 10 mei 1988 zijn Amerikaanse. Franse en Belgische delegaties samengesteld uit persoonlijkheden, verantwoordelijken van verenigingen en syndicale organisaties, te Bagdad (Irak) bijeengekomen in aanwezigheid van Ramsey Clark oud-staatssecretaris van justitie van de Verenigde Staten van Amerika.

Na de blijvende lijdensweg van het Iraakse volk te hebben vastgesteld, alsook de tragische gevolgen van het embargo ten opzichte van de gezondheidszorg en op sociaal, economisch en cultureel vlak richten zij een oproep tot de wereldopinie, om een einde te stellen aan de sancties die vooral kinderen uit minder begoede milieus treffen en naar de dood leiden. Het embargo is een onrechtvaardigheid, een daad van geweld, een oorlogsdaad die indruist tegen een duurzame vrede in het Midden-Oosten en de stabiliteit op wereldvlak bedreigt.

De delegaties besluiten permanente contacten tot stand te brengen en hun inspanningen op te voeren ten opzichte van de veiligheidsraad van de Verenigde Naties en hun respectievelijke regeringen. Ze besluiten tevens een Internationaal Tribunaal samen te roepen om over het embargo een vonnis te vellen, wa de volkeren vande wereld in de mogelijkheid zou stellen hun stem te laten horen”.

Namens de Belgische delegatie:

BEVERNAGE Rik (Directeur Kunstencentrum),

BRAET Mark (Auteur-Vertaler).

GHYSSAERT Nèle (Vertaalster).

MEYVAERT Willy (Syndicalist) en

VERNIEUWE Jan (Persfotograaf)

Nadien werden ze neer geschoten en hun lijken werden opgestapeld in verschillende lagen die van mekaar gescheiden werd met kalk.

Palestijnen worden gemarteld

Een joodse mensenrechtenorganisatie wijst er op dat de binnenlandse Israëlische inlichtingendiensten (Shin Beth), 85 % van de aangehouden Palestijnen martelt.

Zodoende overtreedt Israël de conventie van de Verenigde Naties over martelen van gevangenen. De organisatie wijst er op dat Shin Beth tussen de 1.000 tot 1.500 gevangenen per jaar ondervraagt waarbij deze in 85 % van de gevallen gemarteld worden.

In de Israëlische gevangenissen zitten 3.000 Palestijnen opgesloten. De meesten om politieke redenen en andere voor gewelddadige acties, (ads)

Chili
Zal het vertrek van Pinochet als legerleider er toe bijdragen om een reeks donkere bladzijden van de gewelddadige staatsgreep van 11 september 1973 te kennen? Reeds in 1996 werden menselijke resten gevonden in het militair kamp Fort Arteaga. In december 1997 vond men de restanten van 58 lijken in Pampa blanca, nabij een gevangeniskamp dat kort na de putsch van 1973 werd opgericht. Vandaag vindt men een massagraf in Pisagua waarin de lijken liggen van zo’n 150 gevangenen die door het leger werden vermoord. Boeren getuigen dat het om politieke verantwoordelijken gaat uit de regio van Santiago. De gevangenen moesten zelf hun graf graven, waarna een legerkapitein als priester verkleed hen een vals  “laatste sacrament”  toediende.