Kyoto en de macht van de industrie

Op de klimaatconferentie te Kyoto zijn vooral de Verenigde Staten op de rem gaan staan. Het Engelse tijdschrift The Ecologist maakt in zijn jongste uitgave duidelijk wie er achter die harde houding schuilgaat. De redactie heeft een brief afgedrukt, ondertekend door meer dan 90 multinationals uit vooral de olie-, auto- en vliegtuigindustrie, waarin wordt gewezen op de desastreuze gevolgen voor de economie indien engagementen worden aangegaan om de hoeveelheid broeikasgassen te verminderen. De brief is gedateerd op 8 juli 1996 en gericht aan president Clinton. Het standpunt van de Verenigde Staten zoals dat publiek is gemaakt voor de conferentie is nagenoeg een kopie van de brief. “De akkoorden mogen de derdewereldlanden niet begunstigen met uitzonderingen”, de VS willen geen “verbintenissen die ten koste gaan van werkgelegenheid, de economische groei zullen doen vertragen en de concurrentiekracht zullen aantasten” en “er is grote onzekerheid over de omvang, timing en gevolgen” van het broeikaseffect. Allemaal standpunten die ook terug te vinden zijn in het officiële Amerikaanse standpunt. In het vorige nummer van Vrede (nr. 328) hebben we reeds uitvoerig geschreven over de macht van de olie-industrie en de miljoenen die zij besteden in de desinformatiecampagne van de Global Climate Coalition, een organisatie van multinationals die de wetenschappelijke vaststellingen rond het broeikaseffect moet minimaliseren.

LDB