Te zot … om los te lopen

TE ZOT…

V

olgens Hongaarse wapenex-perten blijkt het de gewoonste zaak van de wereld dat mensen in het land rondlopen met een 9 mm revolver. Ruim 40.000 Hongaren mogen een wapen dragen voor “zelfverdediging”. 2.500 Hongaren hebben bovendien een vergunning “om hun eigen bezittingen veilig te stellen” en 2.900 wapens zijn in bezit van lijfwachten en privé veiligheidsagenten… Het is in ons land stoer om gewapend rond te lopen verklaarde een politiecommissaris…

S

inds 1991 is de gevangenispopulatie van Rusland met de helft gestegen, tot een miljoen personen. Dit is ± het aantal mensen dat ook in de V.S. opgesloten zit maar in verhouding tien keer meer dan het gemiddelde van het aantal gedetineerden in West-Europa. Het aantal personen in voorhechtenis verdubbelde in Rusland tot bijna 300.000.

N

a “Jurassic Park” pakt de Amerikaans cineast Steven Spiel-berg met “The Lost World” opnieuw uit met een nog gruwelijker film waarin dinosaurussen de hoofdrol spelen. Gelijklopend met de film werden een massa verschillende “gadgets”, een vijftigtal, op de markt gebracht zoals t-shirts, speelkaarten, brickets, schoeisel, enz., enz. Men rekent er op dat, gesteund door een mediacampagne, door de verkoop aan kinderen en naïevelingen dit eveneens honderden miljoenen dollars zal opbrengen.

E

en Doornikse substituut, een parketmagistraat dus, bekende voor het Gentse Hof van Beroep betrokken te zijn geweest bij drugshandel, wapenhandel e.a. nefaste activiteiten. Bovendien slaagde ze er professioneel in, door haar tussenkomsten, boeten weg te vegen. De substituut werd inmiddels geschorst maar krijgt nog steeds drie kwart van haar loon uitbetaald. ’t Is slechts in België dat zo iets mogelijk is.

I

n de NAVO-Kroniek (sept.-okt. 97), het tweemaandelijkse blad van de NAVO, houden de president Alexander Kwasniewski van Polen, president Vaclac Havel van Tsjechië en de minister van buitenlandse zaken Laszló Kovacs van Hongarije een pleidooi voor de aangekondigde aansluiting van hun land bij de NAVO-structuur. De Poolse president Kwasniewski schrijft hier: “Verplichtingen voortvloeiend uit de collectieve verdediging betekenen, niet alleen dat men bereid moet zijn de nationale troepen van zijn land in te zetten om bondgenoten te helpen. Zij houden ook in dat men de troepen van een ander land toelaat op eigen grondgebied”. Welk verschil maakt dit uit met de terecht betwiste “interventie van de Warschaupaktlanden in 1968” in Tsjechoslovakije? Is dit niet hetzelfde?

I

n Israël wonen reeds 650.000 Sovjet-joden (15% van de bevolking) waarvan er 400.000 stemgerechtigd zijn. De meesten onder hen stemmen voor de Russische partij van de gewezen sovjet-dissident Anatoli “Natan” Sharansky die meteen 7 zetels haalde en een ministerpost in de regering van Netanyahu. Opvallend is wel dat deze partij even racistisch is dan de fundamentalistische orthodoxe joden gezien ze eveneens voorstander zijn voor het verdrijven van de Palestijnen uit de westelijke Jordaan. Eigen volk eerst!

T

erwijl in Frankrijk de katholieke hiërarchie publiek zijn spijt uitdrukte over haar houding tijdens de oorlog t.o.v. het Vichyregime en de jodenjacht, weigert de Spaanse kerk haar verleden in vraag te stellen. Voor haar was Franco de incarnatie van de nationale tradities, de dam tegen het marxisme. Sonmige Spaanse bisschoppen aarzelen niet, nog vandaag, bij openbare manifestaties de fascistische groet te brengen schrijft “Le Monde”. Mgr. Tedeschini, nuntius in Spanje, verklaarde in 1949 “Gezegend zij Spanje, katholieke natie! Met enkele naties zoals zij, zou de wereld gered worden”. In die tijd werd Franco zelf “ere-kanun-nik” benoemd en het was hij die de bisschoppen voorstelde. Tijdens een extra consistorium in 1991 hadden conservatieve Spaanse kardinalen de paus gewaarschuwd voor de gevaren van een historische revisie van het verleden.

D

e procedure voor de annulatie van het sacrament van het huwelijk is door de katholieke kerk forfaitair vastgelegd op 3 miljoen B.fr. Vroeger waren het alleen de koppels in staat grote sommen te betalen die het waagden de procedure aan te gaan om hun huwelijk nietig te doen verklaren. Er was ook een andere weg maar de belanghebbenden zagen er tegen op om aan hun pastoor een “verklaring van grote armoede” te vragen. Op het einde van zulkdanige processen zullen deze laatsten nu vrij zijn om een gift te storten om de onkosten te dekken.

E

en lezer uit “De Standaard”” vestigt er terecht de aandacht op dat, zo de beschuldigingen aan het adres van de familie De Clerck gegrond   blijken,  we  na  het  Dutroux monster er nog enkele monsters van mateloze hebzucht bij hebben. De schrijver wijst er terecht op dat als men over miljardenbelastingontduiking praat dat men om een miljard bijeen te krijgen – men jaarlijk één miljoen moet kunnen opzij leggen – gedurende duizend jaar. Het kan natuurlijk ook, voegt hij er aan toe, door honderd miljoen per maand gedurende tien maand op kant te leggen. De honderd miljoen waarborg die de De Clerck’s vastlegden voor hun voorlopige invrijheidstelling is voor een miljardair dan ook maar een peulschil.

D

e financiële groepen slagen er in, dikwijls met medeplichtigheid van de regeringen, uit alles geld te slaan. Zo is de Correction Corporation of America, eigenaar van tweeënzestig privé gevangenissen in de Verenigde Staten, Porto Rico, Australië en Groot-Brittannië. Om haar “waar” aan andere regeringen aan te prijzen heeft de firma nu een luxe catalogus uitgegeven. Hierin prijst deze o.m. het Centro correctional in Ponce (Costa Rica) voor zijn prachtige zonsondergang boven de muren, de “Bay Correctional van Panama City in Florida” voor de weerkaatsing van de zon op de prikkeldraad “en de Prairie Correctional in Appleton in Minnesota” voor zijn mooie winters met sneeuw waar bij de wandelingen sneeuw-mannen kunnen gemaakt worden. Om geld te verdienen deinst men blijbaar voor niets terug .

U

it een onderzoek van een studiegroep van de Franse regering over vrouwenwerk bij 27.000 gediplomeerden blijkt dat het verschil tussen de lonen van mannen en vrouwen met dezelfde professionele vorming gemiddeld nog altijd 27% bedraagt.

B

ill Gates, de grote manitoe van Microsoft, bouw aan de boorden van een meer bij Seattle aan de Weskust van de V.S. een “optrekje” dat 3,3 miljard fr. heeft gekost. Het gaat hem volgens de krant “US News and World Report” om een huisje met zeven kamers, vierentwintig badkamers, zes keukens, een reuze garage, een sporthal een garage voor boten en een groot strand. Het “huisje” werd opgetrokken in dennenhout dat 500 jaar oud is met een stalen dak en… staat vol computers.

I

n Zambia werd een deel van het fortuin van Mobutu gevonden. De ex-dictator die men in Congo de “reizende brandkoffer” noemde zou er 100 ton goud in een verdoken plaats hebben opgeborgen.

… OM LOS TE LOPEN