De 48 armste landen

Eerlijkheidshalve

In de internationale politiek worden de 48 minst ontwikkelde landen MOL’s genoemd.

De meeste van deze armste landen liggen in Afrika, maar er zijn er ook acht in Azië, vijf in de Stille Zuidzee en een in Latijns-Amerika. Als men enig inzicht heeft op de armoede die in verschillende landen van Latijns-Amerika heerst dan kan men hieruit besluiten dat, om tot de MOL’s te behoren, men eigenlijk superarm moet zijn. Deze armste landen die steeds dreigen verder achterop te geraken zitten tot over de oren in de schulden. In bijna de helft van de MOL’s overtreft de schuldenlast het Bruto Nationaal Product (BNP).

In 1980 bedroeg het aandeel van de armste landen in de wereldhandel nog 0,85 %, in 1995 was dat gedaald tot 0,46 %. Voor Mozambique, een van de armste onder de groep van de 48 minst bedeelden wordt het inkomen per hoofd geschat op 112 dollar voor het jaar 1995. De minst ontwikkelde landen wiens povere export bestaat uit landbouwproducten (b.v. export van vlees, suiker, cacao, koffie, fruit, tabak) worden hierbij gehinderd door de hoge invoertarieven die de geïndustrialiseerde landen opleggen. De Europese Unie bijvoorbeeld legt op onbewerkte tabak een heffing van 16 % maar op verwerkte het dubbele. Op tropisch fruit 5 % maar op het sap van dezelfde vrucht het driedubbele. Een kwart van de tarieven van E.U. overstijgt de 30 % heffing maar voor sommige producten kan dit oplopen tot een tarief van 350 % of hoger. Het tarief voor rijstinvoer in Japan kan zo oplopen tot 550 %.

Wil men het niet langer bij woorden laten dan is het wenselijk dat t.o.v. de armste landen een minimum aan invoerheffingen worden opgelegd en dat, zoals reeds herhaaldelijk werd gevraagd, de buitenlandse schulden worden kwijtgescholden. Het kan niemand ontgaan dat de geïndustrialiseerde wereld en de internationale financiële organisaties als het IMF en de Wereldbank heel wat meer belangstelling hebben voor de Aziatische tijgers die in moeilijkheden verkeren. (ads)

Front National / Een nieuwe provocatie

Bruno Mégret, de handlanger van Jean-Marie Le Pen, die, alhoewel hij

zelf geen gemeenteraadslid is, heeft in Vitrolles waar zijn vrouw burgemeester is van het F.N.-gemeentebestuur, wel de brutaliteit gehad persoonlijk aan te kondigen dat er een nieuwe gemeentewet zou ingevoerd worden Voortaan zal de gemeente, volgens Mégret, voor de pasgeboren kinderen waarvan een van de twee ouders de Franse nationaliteit heeft of uit een land van de Europese Unie komt, een premie ontvangen van 5.000 F.Fr. Met deze maatregel wil het Front National de niet-Europese burgers die in de gemeente wonen straffen. Het is Mégret en het F.N. nochtans bekend dat op 26 november 1984 een ongeveer gelijkaardig voorstel uitgevaardigd door het college van Parijs door de rechtbank vernietigd werd. Mégret, het F.N. weten dus bij voorbaat dat hun beslissing eveneens zal vernietigd worden. Maar met deze provocatie willen ze de populistische toer opgaan om de naïeve burgers op sleeptouw te nemen. J.M. Le Pen heeft ondertussen de drie andere steden waar het F.N. aan de macht is opgeroepen om dezelfde maatregel te nemen, (ads)

Nieuwe wapens

Op een ogenblik dat de Amerikanen met een militaire tussenkomst in Irak dreigen verklaarden hun experten dat ze klaar zijn om bij een gewapend treffen hun nieuwe “verstandige” wapens in te zetten. Het Pentagon heeft het over een arsenaal wapens dat bijzonder efficiënt is.

De “Advanced Unitary Penetrator”, heeft het over een bom die ontwikkeld werd om door drie meter dik beton te “glijden”.

Het ministerie van defensie heeft het eveneens over een nieuwe technologie om wapens in een specifieke ruimte binnen een gebouw te drijven. “We kunnen het wapen door een reeks kamers sturen en precies die ruimte viseren die we willen vernietigen” zegt Frank Robins van het Laboratorium van de luchtmacht in Florida waarmede “accuraat verfijnde wapens” worden bedoeld die langs omwegen naar hun doelwit toegaan.

Ondertussen werd op de t.v.-zender “France 2 “, door het ministerie van defensie haar nieuwe wapens gedemonstreerd: een geweer waarmee men achter een hoek kan schieten… Voor de wapenfabrikanten zou een nieuwe oorlog in de “golf” uiterst geschikt zijn om hun nieuwe wapens te

testen. Het aantal slaohtoffers, ook burgers, dat dit oplevert is voor hen de minste zaak. (ads)

Europa: de Palestijnen en de Israëli’s

De Europese commissie is de belangrijkste handelspartner van Israël en de belangrijkste hulpverlener aan de Palestijnen maar toch wordt Europa door de regering van Israël en de Verenigde Staten als “quantité négligeable” buiten de onderhandelingsproblemen gehouden. De commissie wees er kortelings op dat Europa in totaal met 1,68 miljard Ecu’s (± 66 miljard frank) voor de periode 1994-1998 tot het vredesbedrag heeft bijgedragen. Berekend tot de hulp die door de Europese Unie aan de Palestijnen werd overgedragen bedraagt deze 258 ecu’s (10.200 fr.) per inwoner t.o.v. 32 ecu’s (1-260 fr.) voor de begunstigden van de Conventie van Lomé.

Dit heeft niet verhinderd dat het Palestijns Bruto Nationaal Product (BNP) met 35 % teruggelopen is sinds 1993, de werkloosheid verdubbelde gaande van 20 % tot 42 % naargelang de regio en de privé investeringen teruggebracht werden tot een kwart van wat ze waren in 1993. Deze situatie vindt zijn oorsprong in het feit dat Israël de Palestijnse autoriteiten verhindert een vrije handel te drijven met de wereldmarkten o.m. met Europa dat voor hen de belangrijkste partner kan zijn.

Netanyahu verklaarde wel dat de Palestijnen over de mogelijkheid moeten kunnen beschikken hun economie te bevorderen maar in werkelijkheid blijft hij alle middelen zoeken om stokken in de wielen te steken. Een frappant voorbeeld is het verzet van Israël tegen de afwerking van een haven en een luchthaven in Gaza, werken die door de E.U. gefinancierd worden en onontbeerlijk zijn voor de Palestijnse economie. De Israëlische regering verwijt Europa in het conflict in het Midden-Oosten geen onafhankelijke positie in te nemen gezien haar humanitaire hulp aan de Palestijnen. Ondertussen ontvangt Israël, sinds jaren, van de Verenigde Staten een jaarlijkse subsidie van 3 miljard dollar om dan niet te spreken van de wapens die ze van de VS. ontvangt. Hoelang gaat Europa zich door Netanyahu en de Amerikanen in de hoek laten drummen?

(ads)