TE ZOT.. … OM LOS TE LOPEN

D

e filmacteur Charlton Heston, die op het witte doek Mozes vertolkte in de film “De tien geboden” werd tot voorzitter verkozen van de National Rifle Association, de bekende Amerikaanse wapenlobby. Heston wil de organisatie die in 1995 nog 3,5 miljoen leden telde maar na de aanslag in Oklahoma City terugviel op 2,8 miljoen nieuw leven inblazen. De nieuwe voorzitter verklaarde de invloed van zijn organisatie op de openbare opinie en op de beleidsmensen te zullen doen toenemen en voegde er aan toe persoonlijk een twaalftal wapens te bezitten.

G

eorges Orwell, de auteur van het pamflet 1984 waarin hij voor dat jaar de ineenstorting van de Sovjet-unie aankondigde, heeft op het einde van de jaren 40 een lijst met 150 namen – alfabetisch gerangschikt – overgemaakt aan het bureau van het Foreign Office dat als opdracht had te strijden tegen het communisme. In deze informatie die kort geleden werd bekend gemaakt wordt er eveneens op gewezen dat de filmartist Charlie Chaplin en de auteur Georges Bernard Shaw in deze lijst vermeld stonden.

P

as benoemd heeft Joseph Estrada, de nieuwe Filipijnse president, de toelating verschaft om het lijk van de gewezen dictator Ferdinand Marcos naar de begraafplaats van de helden in Manila over te brengen. “Het recht is aan zijn kant want de wet voorziet deze plaats aan de gewezen presidenten zonder te bepalen of ze goede presidenten worden”, bevestigt men in de kringen van Estrada. Dat Marcos van het Filipijnse volk miljarden dollar gestolen heeft schijnt Estrada geenszins te hinderen.

U

it een onderzoek naar het verloop over de privatiseringen in de ex-DDR is nu gebleken dat zo maar eventjes 60 tot 200 miljard D. Mark fraude werd gepleegd. Kortom aan de vingers van zekere heren, “eerlijke” verdedigers van de “vrije markt economie” zijn dus heel wat centen blijven plakken. Wat zeg ik centen? Neen tientallen, laat staan honderden miljoenen.

D

e Britse Anglicaanse kerk weet van aanpakken. In 1997 schafte ze zich voor een miljoen pond aandelen aan van de farmaceutische firma Pfizer. Het is juist deze firma die met succes in de VS. de erectiepil Viagra op de markt bracht. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, moeten de bisschoppen gedacht hebben.

D

e dag dat de Franse regering een verhoging van het minimumloon met 2 % bekend maakte publiceerde het maandblad “Challenges” zijn palmares van de grootste Franse fortuinen. Bovenaan staat Liliane Bettancourt, de dochter van de oprichter van Oréal, die dank zij de beurs met de jackpot ging lopen. Haar fortuin steeg van 42 naar 65 miljard Franse frank in één jaar tijd.

D

e Afghaanse fundamentalistische Talibans hebben, na hun vernederende wetten tegenover de vrouwen, nu ook het bezit van t.v.-toestellen, videorecorders, videobanden en satellietschotels verboden. Mohammad Qualamuddin, de tweede rang in rij van het ministerie van godsdienst, heeft voor de radio bekendgemaakt dat t.v. en video tot verder leiden. Bezitters van dergelijke toestellen krijgen vijftien dagen om ze weg te doen. Daarna zal ieder toestel vernietigd worden en de overtreders zullen gestraft worden overeenkomstig de princi-pen van de sharia.

D

e Duitse minister van financiën Theo Waigel, een man van de Beierse CSU, de zusterpartij van de CDU van kanselier Kohl, heeft aangekondigd dat bij een overwinning van de huidige regeringscoalitie er een belastingverlaging komt van 30 miljard mark die de hogere inkomens en de bedrijven zal ten goede komen. Als gedeeltelijke compensatie voorziet hij de verhoging van de BTW. Met andere woorden, deze daling van de belasting voor de groten zal in hoofdzaak door de massa van de kleine inkomens betaald worden. Over de meer dan 4 miljoen werklozen die Duitsland telt wist Waigel niets aan te kondigen.

O

p weg naar de macht merkt men dat ook in Vlaanderen een financiële en economische elite op de voorgrond treedt. Kortom een club van de Vlaamse rijken. Het ledental van vijftienhonderd bestaat uit politici, academici maar vooral uit industriëlen. Door het hoge lidgeld wordt deze elite goed afgeschermd. Een kandidaatlid betaalt 90.000 fr. voor een proefperiode van drie jaar waarna een jaarlijks lidgeld van 25.000 fr. tot 45.000 fr. blijkt te volstaan…

V

olgens artikel 88 van de Griekse verkeerswet moeten alle fietsen door de overheid geregistreerd worden. Dit gebeurt door het voorleggen van een aankoopbon. Een Noorse dame die in het land woont en haar fiets uit Noorwegen had meegebracht werd zo op de bon gezet. Volgens de media werd in de laatste twintig jaar de wet niet toegepast. Over bureaucratie gesproken.

M

et de slogan “France d’Abord” sluit het Front National van J.M. Le Pen nauw aan bij het “Eigen volk eerst” van het Vlaams Blok. Uit de feiten blijkt echter dat het “France d’Abord” vertaald wordt in “Eigen familie eerst”. Toen Bruno Mégret, de tweede man van het Franse F.N. geen kandidaat kon zijn in de gemeete Vitrolles, schoof hij zijn vrouw vooruit. Zii werd burgemeester maar het is hij die aan de touwtjes trekt. Op het ogenblik dat de burgemeester van Orange, de F.N. man Chevalier, niet kon deelnemen aan de parlementsverkiezingen was werd zijn echtgenote, die reeds schepen was, als kandidaat voorgedragen door het F.N. J.M. Le Pen, die zich om zijn racistische uitspraken en zijn brutaal optreden tijdens de voorbije verkiezingen, geen kandidaat kan stellen voor de Europarlementsverkiezingen in 1999, heeft reeds aangekondigd dat zijn vrouw hun als eerste kandidaat op de lijst zal vervangen. Ondertussen prijken zijn dochter en zijn schoonzoon ook reeds aan de kop van de lijst in verschillende departementen bij verkiezingen.

E

nige tijd geleden liet J.M. Le Pen zich misprijzend uit over de aanwezigheid van nietblanken in de Franse nationale voetbalploeg. Het blijkt dat hij nu razend is te moeten vaststellen dat het dankzij Truham’s, Zidane, Karambeu, Henry, Lizarazu, Djoekaeft e.a de wereldbeker voetbal door de Fransen werd gewonnen.

M

eer dan twintig miljoen Russen, een op vier, worden laattijdig, in natura of helemaal niet betaald. In 1997 moest de regering van president Jeltsin reeds 10 miljoen dollar aan achterstallige lonen betalen en in de voorbije maanden kwam daar nog vijf miljard dollar bij. Ondertussen worden Jeltsin en zijn acolieten door de westerse regeringen en de media als “democraten” omschreven en al diegenen die het met deze schandalige situatie niet eens zijn als “conservatieven”.

D

e gewezen Franse eerste minister, de R.P.R. Eduard Baladur, heeft een tijdje geleden voor de Franse T.V. verklaard voorstander te zijn van een nationaal debat over de “nationale preferentie”. De man stelde zelf voor het Front National van J.M. Le Pen bij dit debat te betrekken. Meteen doorbreek hij het “cordon sanitaire” dat de linkse maar ook de rechtse partijen voorstaan en vervoegt hij de vier leden van de rechtse oppositie die in vier regio’s dank zij de steun van de verkoze-nen van het F.N. de meerderheid behaalden.