REFERENDUM EN NOG EENS… REFERENDUM!

BIJ DIAMANTBEWERKERS

In de Langstraat in Borgerhout werden de diamantslijpers van twee bedrijven verzocht hun mening betreffende het «Europees Leger» doorheen een geheime stemming kenbaar te makn. De uitslag luidde: 58 tegen, 3 voor en 21 blanco.

BIJ DE MARQUEURS

Een kleine, gelijkaardige proef werd gehouden on-.der Antwerpse marqueurs. Eens te meer bevestigde He uitslag dat, waar men de proef ook neemt, onze bevolking van geen Duitse Werhmacht weten wil: 78 stemden tegen de EDG. 1 was voor, 6 onthielden zich

IN TEMSE

Een referendum werd door een paar vrienden van B.U.V.V. gehouden in een buitenwijk van Temse. Het   betrof hier: een   groep   huizen,   waar   nog   nooit enige propaganda door onze organisatie was gevoerd. Niet één manifestje werd er ooit uitgedeeld. Maar ondanks alle propaganda voor de E.D.G. laat onze bevolking zich niet misleiden. De uitslag bracht het bewijs: 27 tegen, 1 voor en 15 blanco. Eén enkele op 43 heeft het  vergif   ingeslikt   dat, dag-in dag, in massale  hoeveelheden toegediend wordt.

IN NIEUWERKERKE

Er werden tot op de dag van heden ongeveer twee honderd steekproeven in het land gehouden. Allen brachten zij een resultaat in dezelfde zin. Onze senatoren  kunnen niet beweren, dat zij niet over voldoende aanduidingen beschikken nopens de wil van het volk.
Niettemin houdt de B.U.V.V. er  aan  de heren  mandatarissen nog. meer afdoende bewijzen te brengen, proeven op grotere schaal voor te leggen. Daarom werden een veertigtal vredesstrijders samengebracht om nu eens een- ganse gemeente te bewerken. De keu-ze viel op Nieuwerkerke bij Aalst, een gemeente van .ongeveer twee duizend inwoners. In totaal werden 575 gezinnen… geraadpleegd. Daarvan hebben er 369 tegen de E.D.G. gestemd, 6 hebben zich uitgesproken , voor: en; er  waren  200  blanco-en ongeldige  stemmen.

IN ROUX

De B.U.V.V. wénst het daarbij niet te laten. Mo-moenteel plant zij verschillende raadplegingen op veel grotere schaal. Een eerste experiment is alreeds achter de rug. De Waalse gemeente Roux kwam aan de beurt. Meer dan 60 personen hebben de oproep van de B.U.V.V. beantwoord en trokken in ploegen van twee totv drie de ganse gemeente door om straat voor straat de stembulletins op te halen, die de avond daar-voor aan de kiezers bezorgd waren. De in gesloten urnen opgehaalde stembrieven werden samengebracht in één lokaal, alwaar de uitmaak openbaar geschiedde;, Het resultaat was dan ook uiterst bemoedigend:

tegen de E.D.G.: 2.130
voor de E.D.G.: 96
onthoudingen: 1.426

Indien dé nóg talrijke onthoudingen bewijzen, dat een deel van onze bevolking zich onvoldoende bewust is van de gevaren/ in de E.D.G. besloten, dan tonen de cijfers toch ondubbelzinnig, dat 60% een Duits- Duits-Europees leger vijandig gezind is, terwijl de voorstanders (96 op 3.652) een soort uitzonderingsverschijnsel zijn, zo iets als de uitzondering die de regel bevestigen.

Indien wij een democratie vormen,  dan vragen wij ons af, waarom de verhoudingen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers niet dezelfde waren. Laat ons hopen, dat onze senatoren blijk geven van meer eerbied voor de stem van het volk. Zij krijgen deze maand een  mooie   gelegenheid  om het te  tonen.
Wat er ook van weze, ons volk zal nooit de heropstanding van de Wehrmacht bekrachtigen.

Het Belgisch-Sovjetische Handelsaccoord

Drie jaar geleden schreven wij : «een van de twee : ofwel gaat de Belgische regering zorgen voor handel met het Oosten, ofwel gaat de werkloosheid in ons land  katastrofale afmetingen aannemen».
Maar de Belgische regering wist het beter. Zij ging alles met strategische productie en off-shore bestellingen oplossen. Zodat de werkloosheid bestendig en angstwekkend  steeg. En nu is het zo ver, dat onze regeerders toch de weg op moeten, die wij sinds jaren uitstippelen. Na de handelsaccoorden met Polen en Tsjechoslovakije krijgen we een  overeenkomst met  de  Sovjet-Unie.
Bevestigd wordt, dat de omzet voor  1954 het dubbele bedraagt van vorig jaar. Medegedeeld, wordt dat de   invoergoederen   in   hoofdzaak   basisproducten omvatten,   terwijl   de   uitvoer   goederen   betreft,   waarin een  hoog   gehalte arbeidskracht verwerkt zit.

Beter laat dan nooit. Maar niettemin is het te laat. Te laat, want de meeste van onze buurlanden zijn ons vóór geweest. En bovendien veel te weinig. Want er is niet alleen de Sovjet-Unie. Er is ook nog China. Twee jaar geleden reeds bood zich de gelegenheid aan voor de Belgische nijverheid om de ganse Chinese markt te bekomen in zake fietsen. Maar onze Belgische regering houdt het liever met Tsjang-Kai-Sjek. Die koopt wel niets van ons, maar volgens de officiële Belgische aardrijkskunde heeft die het grote voordeel, dat zijn eiland in het Westen ligt. Het is te zot om los te lopen.

EEN VOORBEELD DAT NAVOLGING VERDIENT!

De Nationale Strijdersbond en andere patriotische verenigingen van Evere evenals het plaatselijke Co-mitee tegen de Duitse Herbewapening hadden zich gericht  tot  hun  gemeenteraad. Hierop ingaande legde Burgemeester Guillaume volgende motie ter goedkeuring voor: «In overweging nemend, dat de gemeente Evere bijzonder zwaar geleden heeft onder de gruwelen van de oorlog, deelt de gemeenteraad de gevoelens van de vaderlandse verenigingen en bezweert hij de regering vredesoplossin-gen te zoeken, waarbij geen wapens in handen komen van dezen, die, tot twee maal toe, de beulen waren van de besten onder de Belgen».
Deze motie werd aangenomen met 9 stemmen (7 soc. en 2 lib.) tegen 6 onthoudingen (5 CVP. en 1 soc).
Tegen de Duitse herbewapening hebben tot hiertoe een vijftigtal gemeenteraden uitdrukkelijk stelling genomen.

Vrede, februari 1954