Boeken in Vrede

bibliotheeknieuwsbrief

driemaandelijks tijdschrift bibliotheek Jan Verwest

Vrede vzw Galgenberg 29 9000 Gent

tel 09 233 46 88 fax 09.233.56.78 e-mail vrede@ngonet.be

internet http:/Avww.dernocratisch-links.be/vrede

juli ’98 3de jaargang nr 3

afgiftekantoor GentX

v.u.  : Georges Spriet F.Bernierstraat 29 1060 Brussel

Ten geleide

Bezocht u ons al op de ‘vrede’-website http:// www.democratisch-links.be/vrede? U vindt er informatie over onze organisatie, de bibliotheek, standpunten, acties, uittreksels uit het tijdschrift, enzovoort.

Onze bibliotheek ‘Jan Verwest’ kan je ook on-line consulteren via http:/Avww.cocos.ngonetbe. Wie in de stadsbibliotheek, op school of universiteit, of thuis kan internetten krijgt dus meteen een zicht op wat de bib te bieden heeft.

Nu, wie bij ons komt hoeft uiteraard niet eerst gezocht te hebben op internet. U kan gewoon bij ons binnen stappen met uw vraag. De meer dan 6.000 titels uit onze verzameling staan op computer en met een handig bibliotheekprogramma zoeken we snel voor u de accurate informatie. Uitlenen is ook mogelijk, uiteraard.

We hebben bovendien ook een documentatie-centrum met mappen per land, en per specifiek onderwerp: wapenhandel, nucleaire bewapening, Europese veiligheid, Noord-Zuid, ecologie, extreem-rechts, e.a.. Er wordt hier heel wat energie gestopt in het actueel houden van deze mappen.

U kan er ook rustig tijdschriften komen napluizen over internationale politiek, over vredesvraagstukken en ontwikkelingsproblematiek.

Spring even binnen. We helpen graag vinden wat u zoekt.

Elke werkdag open van 13ulS tot 17ul5, én op afspraak: Galgenberg 29 Gent

Nieuw:

Vredescahier 1/98, India een kolkende smeltkroes. Antoine Uytterhaeghe.

Deze nieuwe educatieve uitgave van Vrede vzw hoopt een beeld van India te brengen dat door de vele cijfergegevens én de maatschappelijke analyse duidelijk de clichés doorbreekt die over dit subcontinent de ronde doen. Centraal staat de stelling dat een land zich op zo’n manier moet kunnen organiseren dat het zelf in kan staan voor de welvaart en de ontwikkeling van zijn bevolking. De auteur meent dat India hier elke dag verder van huis is…

De auteur kan bogen op heel wat India-reiservaringen. Hij spreekt dan ook met een zekere autoriteit. “De ervaringen die ik heb opgedaan tijdens de vele rondreizen in dit reusachtig land hebben mij geleerd datje het land en zijn volk best niet bekijkt door een Europese bril.(…) Wat ook de kritiek is op het Indisch maatschappelijk bestel, bij ons oordeel moeten we rekening houden met hei globaal economische kader op wereldvlak”

(Bestellen bij Vrede 175 Bef + 35 Bef porktosten)

Joden en Arabieren: vijftig jaar later

Vijftig jaar Israël staat tegelijk voor vijftig jaar vijandschap tussen de joodse staat en de Arabische buurlanden. In Israël en de Arabieren geven Ahron Bregman en Jihan El Tahri een indringend beeld van het Israëlisch-Arabisch conflict. Beiden hebben meegewerkt aan een zesdelige BBC TV-serie over het onderwerp waarin ze belangrijke nieuwe inzichten in de onderhandelingen en intriges achter de schermen brengen. Zij hebben daarvoor heel wat eersterangsgetuigen opgespoord en geïnterviewd. Het boek is de uitgebreide versie daarvan.

Het boek gaat terug tot 1948, het jaar waarin de Joodse staat het daglicht ziet. Terwijl we in de media Joden en Arabieren vooral kennen als partijen die voortdurend in conflict zijn, werpt het boek een heel ander licht op de verhoudingen. De auteurs onthullen met hun interviews een onverwacht hoog aantal vreedzame ontmoetingen aan weerszijden van de officiële vijandelijke linies, zoals de eerste gesprekken tussen Egypte en Israël begin de jaren ’50. Voor de eerste maal wordt hier een onderhoud onthuld tussen de Joodse premier Golda Meir en Koning Hoessein van Jordanië waarin deze laatste Meir aan de vooravond van de oorlog van 1973 waarschuwt, dat Syrië en Egypte een gezamenlijke aanval op Israël beramen. Zo staan er nog primeurs in het boek, zoals het interview van de voormalige Minister van Defensie van Egypte, Shams Badran. Die was gevangen genomen na de oorlog van 1967 en spoorloos verdwenen. De auteurs zochten hem op en verkregen zo extra nieuwe gegevens over het verloop van de oorlog. Het boek verloopt chronologisch en eindigt met de laatste vredesinitiatieven.

Ludo De Brabander

Israël en de Arabieren. De Vijftigjarige oorlog. Utrecht, Het Spectrum, 1998, 320 bh., 795 BEF

pijnlijke feiten

Het 50-jarig bestaan an de staat Israël vormt voor de samenstellers van dit boek aanleiding om stil te staan bij een aantal vergeten aspecten en pijnlijke feiten, die onverbrekelijk verbonden zijn met de staat Israël. Want maar al te vaak wordt vergeten dat in de achterliggende 50 jaar de opbouw van de staat Israël hand in hand is gegaan met de verwoesting van de Palestijnse samenleving. Ondanks alle verwachtingen die vanaf 1993 met het ‘vredesproces’ zijn gewekt, gaat de staat Israël op de oude weg voort: nog altijd wordt Palestijnse grond onteigend, worden joodse kolonisten op Palestijnse grond gevestigd en blijft – in een nieuwe verschijningsvorm – de greep op de in 1967 veroverde gebieden gehandhaafd. Dat is mogelijk omdat effectief optreden vanuit de internationale gemeenschap tot op heden is uitgebleven. Daarmee komt er geen eind aan de Palestijnse tragedie en nemen de spanningen in een door veel problemen geteisterde regio toe.

Robert Soeterik (red.). 50 jaar Israël. Vergeten aspecten en pijnlijke feiten. Amsterdam, Stichting Palestina Publicaties, 1998, 170 bh.

Feminisme

“De toekomst van Teiresias, vrouwelijke gestalten van het gemis”, is de titel van een boek over feministische filosofie, dat aadig wat aandachtig-zijn van de lezer vergt. Het boek is de uitwerking van de stelling: “’t is niet omdat het altijd zo geweest is, dat het niet anders kan”. Wetenschap bezit niet altijd alle objectiviteit, wetenschap is niet neutraal waardoor ze ongevoelig zou zijn voor taal, cultuur en ideologie. Begrippen, termen, definities zijn dan ook maar wat ze zijn, en de auteur zegt in het voorwoord: “Ik heb daarom veel redeneringen voorzien van hun algemene filosofische en historische context. Deze methode vraagt van de lezer wel de nodige inspanning. De veelheid van factoren die mogelijk aan de basis liggen van de bestaande sociale hiërachie tussen de geslachten maakt dat er vanuit heel wat filosofische disciplines aandacht aan werd besteed. Dat maakte een summiere verklaring van elk van de behandelde methodieken noodzakelijk.” De feministische filosofie die het begrijpen van de wereld wel enigszins anders invult dan de ‘klassieke’ wordt niet door iedereen altijd en overal als even opportuun beschouwd. Dit boek wil een poging zijn om die dialoog wel tot stand te brengen.

Margreet van Muyhvijk. De toekomst van Teiresias. Vrouwelijke gestalten van het gemis. Brussel, VUBPress, 1998, 198 bh.

Kabila

Herfst 1996: het oosten van Zaïre brandt. Een gevolg van de etnische conflicten die deze regio teisteren sedert de onafhankelijkheid. De massale komst van Rwandese vluchtelingen na de genocide verziekt de situatie pas voor goed. Arm en overbevolkt kan Kivu deze nieuwe druk niet aan. Maar hoe was de plaatselijke crisis in staat om schokgolven teweeg te brengen die tot in Kinshasa reikten? De Alliantie van Democratische Krachten voor de Bevrijding van Congo-Zaïre (AFDL) ziet het licht op 18 oktober 1996. Kabila komt er snel aan het hoofd van en belooft Mobutu te zullen omverwerpen. Op 17 mei 1997, zes maanden later, is Kinshasa in handen van de rebellen. Een behoorlijk snelle evolutie. Deze scharnierperiode kan maar goed begrepen worden als we het Mobutu-regime opnieuw bekijken, de ineenstorting van het land, de contouren van het einde van een tijdperk. De auteurs beschouwen vervolgens de overwinning van het AFDL: de belissende steun vanwege Rwanda en Oeganda, en van Angola; het opportunisme van de Amerikanen in contrast met de blindheid van de Fransen; de eerste gemiste kansen van de oude oppositie…. Het derde deel kijkt naar het Congo van vandaag. Voor welke uitdagingen staat Kabila? Wat willen de Congolezen? Welke samenwerking vanuit Europa?

Braeckman Colette, Cros Marie-France, de Villers Gauthier, Francgois Frèdéric, Reyntjes Filip, Ryckmans Frangois, Wülame Jean-Claude, Kabila prend Ie pouvour, Brussel, Grip, 1998, 180 bh.

… tot boetes en gevangenisstraffen. Momenteel zit hij vast in de gevangenis van Bursa.

Ismail Besikgi, Hans Alderkamp, Yücel Yesilgöz. Kemalisme, Turkse wetenschapsbeoefening en de Koerdische kwestie. Kurdistan Informatie Centrum, Stichting Initiatiefgroep Kurdistan. 75 bh.

najaarsaanbod Vrede

vredescahier 2/98

Wapens zijn geen bananen.

Wapens dragen op allerlei manieren bij tot mensenrechtenschendingen. Behalve direct fysisch leed, zorgen de enorme wapenuitgaven voor heel wat sociale kosten. In dit cahier wordt uitgebreid ingegaan op het fenomeen wapenhandel, de link met mensenrechtenschendingen, het recht op vrede. Dan komt een kijk op de Belgische situatie (de wetgeving op wapenhandel), gevolgd door sprekende voorbeelden: Turkije (de Koerden), Mexico (Chiapas) en Indonesië (Oost-Timor).

Vrede vzw, De Brabander L., Eisen B., Spriet G., Vanoost L. 80blzl20Bef verschijnt in september.

Kemalisme

Ismail Besikci is één van de weinige Turkse wetenschappers die zich keert tegen de officiële, kemalistische ideologie en het Turkse staatsgeweld jegens de Koerden.

Hij benadrukt het recht op zelfbeschikking van het Koerdische volk. Daarom analyseert hij het kolonialistische karakter van het kemalisme. Daarnaast komt Besikci op voor de vrijheid van meningsuiting en wetenschap. In zijn werken onderzoekt hij de rol die de wetenschap in Turkije inneemt en de wijze waarop zij is verworden tot een verlengstuk van de Turkse staat. De auteur werd vanwege zijn publicaties over het kemalismme, de Turkse wetenschapsbeoefening, over de Koerdische kwestie veelvuldig veroordeeld

diareeks wapenhandel en mensenrechten

50dia’s over het ontstaan van internationaal recht, mensenrechten, en de wijze waarop ze geschonden worden. Wapenhandel speelt bij mensenrechtenschendingen een veelkoppige rol.

De diareeks wordt aangeboden met klankband en tekstboekje.

Zaterdag 10 oktober conferentie “De Koerden, een volk zonder staat”

Op zaterdag 10 oktober 1998 organiseert het Koerdisch Instituut in samenwerking met de Coördinatie “Stop de oorlog tegen het Koerdische volk”, een pluralistisch en democratisch samenwerkingsverban van Belgische en Koerdische organisaties in België, de conferentie “De Koerden, een volk zonder staat” in het Maria Theresia-College aan de KU Leuven.De conferentie loopt in samenwerking met het departement Sociologie van de KUL en Kon-Kurd en met de steun van het politieke fonds van het NCOS.

Ter gelegenheid van het gebeuren verschijnt er een uitgave van het Koerdisch Instituut (waarvan Vrede de redactie verorgt). Het boek, “Turkije, de tol van de oorlog” dieptde achtergronden en gevolgen van de oorlog tegen de Koerden uit. Vanaf 15 september zijn er affiches en folders beschikbaar. Als u mee wilt helpen bij de promotie van het gebeuren kan u altijd contact opnemen met het secretariaat van Vrede (09/233.46.88)

Vrede vzw is lid en een van de trekkers van de coördinatie en steekt zeer veel energie in deze volgens ons belangrijke conferentie. Deze conferentie kan een unicum genoemd worden voor België. Grote namen als Eren Keskin (IHD), Medhi Zana (voormalig burgemeestervan Diyarbakir) en Mahmut Sakar (een van de leidende figuren van de Koerdische partij HADEP) hebben hun deelname intussen bevestigd. Bovendien zenden nagenoeg alle belangrijke Koerdische partijen uit Turkije (PKK, Hevgertin, PSK, PYSK), Irak (PUK, PDK) en Iran (PDK-I) een vertegenwoordiger om deel te nemen aan een debat overde toekomstvan Koerdistan. Als alles meezit sluit Danielle Mirte rand (weduwe van de voormalige president) de conferentie af. Niet te missen dus! Wij verwachten u op 10 oktober in Leuven.

9u: verwelkomingen verloop van de dag 9u30: Thema 1 “Repressie in Turi<ije”

A. Mensenrechten algemeen (9u30- 10u50)

B. Pers en censuur (11u10 – 12u30)
12u30: lunchpauze
13u30: Thema 2 “De Koerden, een volk zonder staat”

A. Debat met Koerdische politieke partijen (13u30 – 15u30)

B. Debat met Belgische politieke partijen (15u45 -17u)
17u15:Slotmeeting

A.  Op weg naar internationale solidariteit

B. Slottoespraak Danielle Mitterand (o.v.)
Talen: Koerdisch, Turks, Nederlands en Frans (simultaanvertaling).
Er wordteen kleine deelname in de kosten voorzien.
Ls.m. Wereldvredesraad – Europese coördinatie met dank aan Oxfam-Solidariteit en E.U.

Samenstelling: Marie-Jeanne Vanmol; redactieraad: Ludo De Brabander, G.Spriet, Antoine Uytterhaeghe

Internationale Conferentie: “Vrede is meer dan afwezigheid van oorlog”

18 september 1998 van 9u30tot 17u30 conferentiecentrum AmazoneMiddaglijnstraat 101030 Brussel

voormiddag: plenum

  • hoe kijkt het zuiden aan tegen de militaire dominanties (M.A.EI Rahman – Palestina)
  • bewapening en wapenhandel (LMampaey- GRIP) namiddag: werkgroepen
  • 1 .atoombewapening en internationale politiek (L.Alezard Fr. Wereldvredesraad) 2.groene conflicten (L.De Brabander Vrede)
  • 1.samenwerking (0.7%), duurzame ontwikkeling als preventie (gevr.K. Vlassenroot RUG) 2.geweld en ontwikkeling

zaterdag 19 september lOu tot 17u

discussierond onder Europese vredesorganisaties uitdagingen voor de volgende eeuw